انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت ، گواهی حصر وراثت یا تصدیق انحصار وراثت :

در صورتیکه هر یک از وراث متوفی بخواهند گواهی انحصار وراثت تهیه نمایند می بایست به ترتیب زیر عمل نمایند :

1 – تهیه و تکمیل فرم استشهادیه مربوط به انحصار وراثت در یکی از دفاتر اسناد رسمی و امضاء شهود در آن در حضور سردفتر اسناد رسمی و گواهی امضاء شهود در آن توسط سردفتر .

2 – مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی محل اقامت متوفی به همراه اصول شناسنامه ، کارت ملی و گواهی فوت متوفی و همچنین اصول شناسنامه و کارت ملی کلیه ورثه و عقدنامه و اصل استشهادیه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و ثبت دادخواست مربوط به گواهی انحصار وراثت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ارسال پرونده از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شورای حل اختلاف مربوطه جهت رسیدگی .

3 – مراجعه به شورای حل اختلاف مربوطه و پیگیری پرونده انحصار وراثت .

4 ــ چنانچه ارزش و بهای ترکه ( دارایی متوفی ) بیش از 500,000,000 ريال (پنجاه میلیون تومان) نباشد بدون انتشار آگهی ، گواهی انحصار وراثت با قید از حیث مبلغ محدود به پانصد میلیون ریال صادر خواهد شد .

5 ــ چنانچه بهای ترکه (دارایی متوفی) بیش از 500,000,000 ريال (پنجاه میلیون تومان) باشد درخواست متقاضی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا محلی آگهی می شود و پس از انقضای مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در صورتیکه معترضی نباشد گواهی انحصار وراثت با قید از حیث مبلغ نامحدود صادر میگردد .

6 – پس از صدور گواهی انحصار وراثت ، تعدادی کپی برابر با اصل از آن را از شوای حل اختلاف تهیه نماید .

موضوعات مرتبط  ـ جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر ، بر روی آن موضوع کلیک کنید :

وکیل پرونده انحصار وراثت

سهم الارث پسر و دختر

سهم الارث زوج و زوجه

انحصار وراثت

عدم نیاز به ارائه گواهی مالیاتی برای صدور انحصار وراثت

وکیل پرونده انحصار وراثت ( حصر وراثت )

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

تعیین‌ تکلیف اموال و وضعیت مالی فردی که در کماست

رأی وحدت رویه شماره 732 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

نصب قیم

عزل قیم

اثر حجر

گواهی رشد و تعیین سن

نحوه صدور حکم حجر متوفی

 

{jcomments off}