تخلیه ملک مسکونی

تخلیه ملک مسکونی
 

تخلیه ملک مسکونی :

برای تخلیه ملک مسکونی که اجاره نامه آن عادی باشد و مدت اجاره نیز تمام شده باشد یکی از دو حالت زیر متصور است :

1 – تقاضای دستور تخلیه :

برای درخواست دستور تخلیه می بایست کلیه شرایط زیر با هم موجود باشد .

الف –  اجاره نامه مدت داشته باشد .

ب – اجاره نامه در دو نسخه تنطیم شده باشد .

پ – هر دو نسخه اجاره نامه به امضای موجر و مستأجر رسیده باشد .

ت – هر دو نسخه اجاره نامه به امضاء دو نفر شاهد رسیده باشد .

ث – مدت اجاره تمام شده باشد .

در صورت وجود کل شرایط فوق و با تقدیم دادخواست دستور تخلیه ، دستور تخلیه صادر خواهد شد و اجرای دستور تخلیه نیاز به صدور برگ اجرائیه ندارد و علی الاصول در صورت امکان ظرف یک هفته انجام خواهد گرفت . چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه به علت وقوع حوادث غیر مترقبه ، مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و تقاضای مهلت نماید مرجع قضایی صالحه می تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت و به مدت حداکثر یک ماه موافقت نماید .

2 – تقاضای حکم تخلیه :

در صورتی که  مدت اجاره تمام شده باشد و در صورت عدم وجود حتی یکی از شرایط فوق موجود نباشد  مشمول دستور تخلیه نخواهد شد ، در اینگونه موارد با تقدیم دادخواست مربوطه ، حکم تخلیه صادر می شود که آن هم مستلزم تعیین جلسه رسیدگی ، صدور حکم تخلیه صادره ، تجدیدنظر وتقاضای صدور اجرائیه خواهد بود و به طور کل زمان بیشتری را نسبت به دستور تخلیه خواهد برد .

مرجع رسیدگی کننده

مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور تخلیه و یا تقاضای صدور حکم تخلیه ملک مسکونی ، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک می باشد . 

پیش از اقدام برای تخلیه می توان با وکیل مشاوره حقوقی نمود.

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.