دیه خرد شدن استخوان ترقوه

دیه خورد شدن ترقوه
 

دیه خرد شدن استخوان ترقوه در قانون مشخص نشده ولیکن در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/99/1137 مورخ 1399/08/20 بیان شده که می تواند مشمول عمومات مذکور در بند ب ماده 569 قانون مجازات اسلامی باشد که با توجه به اینکه دیه هر یک از استخوانهای ترقوه نصف دیه کامل است ، در این صورت مقدار دیه خرد شدن هر یک از استخوانهای ترقوه اگر بدون عیب درمان شود ، چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان یعنی 13/34 درصد دیه کامل (سیزده و سی و چهار صدم درصد دیه کامل ) خواهد بود که به نرخ سال 1403 مبلغ آن 160,000,000 تومان (یکصد و شصت میلیون تومان) خواهد شد .

در صورتیکه هر یک از استخوان های ترقوه درمان نشود و یا با عیب درمان شود نصف دیه کامل به آن تعلق می گیرد یعنی 50 درصد دیه کامل که به نرخ سال 1403 مبلغ 600,000,000 تومان (شش صد میلیون تومان) می شود .

 

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.