انحصار وراثت

انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت ، گواهی حصر وراثت یا تصدیق انحصار وراثت :

در صورتیکه هر یک از وراث متوفی بخواهند گواهی انحصار وراثت تهیه نمایند می بایست به ترتیب زیر عمل نمایند :

  1. تهیه و تکمیل فرم استشهادیه مربوط به انحصار وراثت در یکی از دفاتر اسناد رسمی و امضاء شهود در آن در حضور سردفتر اسناد رسمی و گواهی امضاء شهود در آن توسط سردفتر .
  2. مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی محل اقامت متوفی به همراه اصول شناسنامه ، کارت ملی و گواهی فوت متوفی و همچنین اصول شناسنامه و کارت ملی کلیه ورثه و عقدنامه و اصل استشهادیه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و ثبت دادخواست مربوط به گواهی انحصار وراثت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ارسال پرونده از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شورای حل اختلاف مربوطه جهت رسیدگی .
  3. مراجعه به شورای حل اختلاف مربوطه و پیگیری پرونده انحصار وراثت .
  4. چنانچه ارزش و بهای ترکه ( دارایی متوفی ) بیش از 500,000,000 ريال (پنجاه میلیون تومان) نباشد بدون انتشار آگهی ، گواهی انحصار وراثت با قید از حیث مبلغ محدود به پانصد میلیون ریال صادر خواهد شد .
  5. چنانچه بهای ترکه (دارایی متوفی) بیش از 500,000,000 ريال (پنجاه میلیون تومان) باشد درخواست متقاضی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا محلی آگهی می شود و پس از انقضای مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در صورتیکه معترضی نباشد گواهی انحصار وراثت با قید از حیث مبلغ نامحدود صادر میگردد .
  6. پس از صدور گواهی انحصار وراثت ، تعدادی کپی برابر با اصل از آن را از شوای حل اختلاف تهیه نماید .

برای مشاهده نحوه انتخاب وکیل بر روی وکیل کلیک کنید.

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.