خلع ید

خلع ید

خلع ید : پایان دادن به تصرفات غیر قانونی و غاصبانه متصرف ملک را به موجب قانون و با حکم دادگاه را خلع ید گویند و مالک می تواند خلع ید متصرف غاصب را از ملک خود و با تقدیم دادخواست ، از دادگاه تقاضا نماید .

فرض های مختلف دعوای خلع ید :

خلع ید غاصبی که هیچگونه مالکیتی در ملک ندارد

در مواردی که غاصب به طور غیر قانونی و غیر مجاز ملک را تصرف نموده باشد ، مالک می تواند برای خلع ید غاصب ، دادخواست خود را مطرح نماید ، که در نهایت غاصب از ملک خلع ید می شود .

خلع ید از املاک مشاعی

املاک موروثی که چند نفر ورثه در آن شریک هستند و یا املاکی که چند شریک در آن مالک هستند و یکی از ورثه و یا یکی از شرکاء ملک را متصرف نموده باشد ، هریک از ورثه و یا شریک به تنهایی و یا به همراه سایر ورثه و یا شرکاء می تواند علیه متصرف دادخواست خلع ید مطرح نمایند و پس از رسیدگی و صدور حکم خلع ید ، در مرحله اجرا از تمام ملک خلع ید خواهد شد ولیکن ملک به تصرف خواهان خلع ید (محکوم له) ، داده نخواهد شد .

تهیه و تنظیم متن دادخواست خلع ید

برای تهیه و تنظیم متن دادخواست و یا اعطای وکالت میتوان به وکیل دادگستری مراجعه نمود و در غیر اینصورت به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه میشود .

مرجع ثبت دادخواست

برای ثبت دادخواست می بایست با به همراه داشتن اصل کارت ملی و اصول مستندات و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه های ثبت دادخواست و دادرسی ، به دفاتر خدمات الکترنیکی قضایی مراجعه نمود و دفتر خدمات الکترونیک قضایی پس از دریافت هزینه و ثبت دادخواست ، آن را به دادگاهی که صالح به رسیدگی است ، ارسال می نماید ، دعوی خلع ید دعوی مالی محسوب بوده و هزینه دادرسی آن بر اساس قیمت منطقه ای توسط دفاتر خدمات الکترونیک  قضایی محاسبه می گردد .

نمونه متن دادخواست خلع ید :

خواهان : ——-

خوانده : ——-

تعيين خواسته و بهاي آن : تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک پلاک ثبتی —— به انضمام كليه خسارات قانوني

دلائل و منضمات دادخواست : كپي مصدق سند مالكيت، استشهادیه ، استماع شهادت شهود ، تحقيق محلي و معاینه محل

رياست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدیم احترام ، به استحضار می رساند ، اینجانب به موجب سند مالكيت شماره —— مالک شش دانگ پلاك ثبتي —–   بخش —— واقع در آدرس ————– می باشم ولیکن خوانده بدون اذن و اجازه بنده ، ملک موصوف را من غیر حق و به طور غاصبانه متصرف شده و با وجود مراجعات مكرر به نامبرده برای رفع تصرف غاصبانه از ملک و تحويل آن به بنده ، خودداری می نماید ، که جهت اثبات ادعای خود استشهادیه تهیه و ضمیمه دادخواست می باشد و عنداللزوم تقاضای استماع شهات شهود و همچنین صدور قرار تحقیق محلی و معاینه محل نیز مورد استدعاست ، علیهذا با عنایت به مراتب فوق و با استناد به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدني و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، تقاضای صدور حكم بر محکومیت خوانده به خلع ید از ششدانگ ملک فوق ، به انضمام كليه خسارات دادرسی مورد استدعاست .

محل امضاء مهر اثر انگشت

رسیدگی به پرونده در دادگاه  

پس از ارجاع پرونده به دادگاه مربوطه ، با تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و یا جلسات ، به پرونده رسیدگی و در صورت ذی حق بودن خواهان ، در نهایت حکم در خصوص خلع ید و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در صورت داشتن وکیل و مطالبه آن صادر خواهد شد .

تقاضای صدور برگ اجرائیه

پس از قطعیت حکم ، می بایست تقاضای صدور برگ اجرائیه نمود ، بعد از ابلاغ برگ اجرائیه به محکوم علیه (خوانده) و گذشت ده روز از ابلاغ آن به محکوم علیه ، می بایست به دادگاه مراجعه و تقاضای تشکیل پرونده اجرایی نمود تا پس از آن حکم دادگاه اجرا شود .

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.