وعده ازدواج ، الزامی برای ازدواج ایجاد نمی کند

وعده ازدواج نه تنها ایجاد علقه زوجیت نمی کند حتی اگر تمام و یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده پرداخت شده باشد ، بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از ازدواج خودداری کند و طرف دیگر نمی تواند او را مجبور به ازدواج نماید .

همچنین اگر زن و مردی بخواهند مدتی را به صورت ازدواج موقت سپری نمایند به این امید که بعد از سپری شدن مدت ازدواج موقت ، ازدواج دائم خواهند نمود ، در این حالت نیز وعده ازدواج دائم ، الزامی برای انجام آن ایجاد نمی نماید و هر یک از طرفین ممکن است که بعد از سپری شدن ازدواج موقت ، از ازدواج دائم با طرف مقابل خودداری نماید که در این صورت نمی توان او را مجبور به ازدواج دائم نمود حتی اگر از ازدواج موقت فرزندی نیز بوجود آمده باشد .

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.