نرخ دیه سال 1403

دیه سال 1403

نرخ دیه سال 1403 تعیین شد. نرخ دیه کامل مرد مسلمان در سال 1403 برای ماه های عادی (غیر حرام) مبلغ 1،200،000،000 تومان (یک میلیارد و دویست میلیون تومان) و نرخ دیه کامل مرد مسلمان در سال 1403 برای ماه های حرام مبلغ 1،600،000،000 تومان (یک میلیارد و ششصد میلیون تومان) می باشد.

تغلیظ دیه 

در صورتی که آسیب منجر به فوت و فوت هر دو در ماه حرام واقع شده باشند ، یک سوم دیه به دیه فوت اضافه می شود که به آن تغلیظ دیه می گویند. دیه فوت در این صورت در سال 1403 برای ماه حرام مبلغ 1،600،000،000 تومان (یک میلیارد و ششصد میلیون تومان) می باشد. 

ماه های حرام در سال 1403 

  • ذی القعده : 21 اردیبهشت تا 18 خرداد
  • ذی الحجه : 10 خرداد تا 16 تیر
  • محرم : 17 تیر تا 15 مرداد
  • رجب : 13 دی تا 11 بهمن

 

نرخ دیه در سال 1402

قیمت دیه کامل مرد مسلمان در سال 1402 در ماه های عادی (غیر حرام) مبلغ 900،000،000 تومان (نهصد میلیون تومان) و نرخ دیه کامل در ماه حرام مبلغ 1،200،000،000 تومان (یک میلیارد و دویست میلیون تومان) تعیین شده بود.

محاسبه دیه

محاسبه دیه بهتر است توسط وکیل انجام شود. برای مشاهده صفحه مربوطه بر روی محاسبه دیه کلیک کنید.

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.