استشهادیه  اعسار زوجه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی

در پرونده های حقوقی خانواده که جنبه مالی دارند مانند مهریه ، نفقه و اجرت المثل چنانچه زوجه توان پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی را نداشته باشد می تواند ضمن دادخواست اصلی ، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز مطرح نماید ، که برای این منظور می بایست استشهادیه مربوطه را نیز پس از تکمیل ضمیمه دادخواست خود نماید ، در زیر نمونه استشهادیه اعسار زوجه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی آورده شده است :

 

بسمه تعالی

اسـتشهـاديه

1- اینجانب ——————– فرزند ————- به شماره شناسنامه ———– صادره از ——–متولد سال ——– و کد ملی ———————– به نشانی : ——————————————————————————————————- خانم ——————- فرزند ———– را که از ————- میباشد ، در حدود —– سال است که مي شناسم و  با در نظر گرفتن خداوند متعال و حسب اطلاعات خود گواهي مي دهم نامبرده در حال حاضر خانه دار می باشد و هیچگونه منبع مالی و درآمدی ندارد و توان پرداخت هزينه دادرسي مرحله بدوی معادل ————————————— ریال را ندارد و حاضرم مراتب فوق را در دادگاه شهادت دهم .

                                                                                               امضاء

 

2- اینجانب ——————– فرزند ————- به شماره شناسنامه ———– صادره از ——–متولد سال ——– و کد ملی ———————– به نشانی : ——————————————————————————————————- خانم ——————- فرزند ———– را که از ————- میباشد ، در حدود —– سال است که مي شناسم و  با در نظر گرفتن خداوند متعال و حسب اطلاعات خود گواهي مي دهم نامبرده در حال حاضر خانه دار می باشد و هیچگونه منبع مالی و درآمدی ندارد و توان پرداخت هزينه دادرسي مرحله بدوی معادل ————————————— ریال را ندارد و حاضرم مراتب فوق را در دادگاه شهادت دهم .

                                                                                               امضاء

 

3- اینجانب ——————– فرزند ————- به شماره شناسنامه ———– صادره از ——–متولد سال ——– و کد ملی ———————– به نشانی : ——————————————————————————————————- خانم ——————- فرزند ———– را که از ————- میباشد ، در حدود —– سال است که مي شناسم و  با در نظر گرفتن خداوند متعال و حسب اطلاعات خود گواهي مي دهم نامبرده در حال حاضر خانه دار می باشد و هیچگونه منبع مالی و درآمدی ندارد و توان پرداخت هزينه دادرسي مرحله بدوی معادل ————————————— ریال را ندارد و حاضرم مراتب فوق را در دادگاه شهادت دهم .

                                                                                               امضاء

 

4- اینجانب ——————– فرزند ————- به شماره شناسنامه ———– صادره از ——–متولد سال ——– و کد ملی ———————– به نشانی : ——————————————————————————————————- خانم ——————- فرزند ———– را که از ————- میباشد ، در حدود —– سال است که مي شناسم و  با در نظر گرفتن خداوند متعال و حسب اطلاعات خود گواهي مي دهم نامبرده در حال حاضر خانه دار می باشد و هیچگونه منبع مالی و درآمدی ندارد و توان پرداخت هزينه دادرسي مرحله بدوی معادل ————————————— ریال را ندارد و حاضرم مراتب فوق را در دادگاه شهادت دهم .

                                                                                               امضاء

 

 {jcomments on}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.