دستورالعمل نحوه نوبت دھی جھت ارائه خدمات قضایی به مراجعان

دستورالعمل

شماره ۹۰۰۰/۱۰۹۳۳۱/۱۰۰   مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸

دستورالعمل نحوه نوبت دھی جھت ارائه خدمات قضایی به مراجعان

در اجرای ماده ١١٣ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضایی، تسھیل در پاسخگویی و ساماندھی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی «دستورالعمل نحوه نوبت دھی جھت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» به شرح مواد آتی است:

ماده١ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است:

الف. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب. خدمت/خدمات: کلیه خدماتی که در رابطه با امور قضایی به مراجعان ارائه می شود.

پ. مراجعان: تمام اشخاصی که از سوی مراجع قضایی احضار یا دعوت شده یا جھت استفاده از خدمات به یکی از مراجع قضایی مراجعه می نمایند.

ت. مراجع قضایی: مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند، از قبیل دادگستری ھا، شوراھای حل اختلاف، دیوان عالی کشور.

ث. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به ھر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است .

ج. سامانه: سامانه نوبت دھی که جھت اجرای فرایندھای مربوط به دریافت نوبت توسط مراجعان به مراجع قضایی راه اندازی می شود.

چ. سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

ح. سامانه کنترل تردد: سامانه ای که جھت ثبت تردد مراجعان به مراجع قضایی راه اندازی شده است.

خ. شناسه قضایی: عبارت است از شناسه ای که پس از ثبت نام در سامانه ثنا جھت احراز ھویت اشخاص اختصاص یافته است.

د. دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ذ. مسئول خدمت: ھریک از کارکنان مراجع قضایی یا ستادی اعم از قضات و کارمندان که وظیفه ارائه خدمات یا پاسخ گویی به مراجعان را بر عھده دارد.

ماده٢ـ مرکز موظف است سامانه را با توجه به نیاز مراجعان و شرایط مراجع قضایی، طراحی و راه اندازی نماید.

ماده٣ـ سامانه باید به نحوی طراحی شود که بر اساس نیاز مراجعان و خدمات، امکان تعیین نوع خدمت موردتقاضا و مسئول خدمت در زمان مشخص فراھم باشد.

ماده۴ـ واگذاری بخش فنی سامانه با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط توسط مرکز پیشنھاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده۵ ـ ارائه خدمت به مراجعان به ترتیب زیر است:

الف ـ چنانچه برای وقت معین احضار یا دعوت شده اند نیاز به دریافت نوبت ندارند.

ب ـ در صورتی که در ابلاغیه آنان، حضور یا انجام کاری در مھلت تعیین شده از تاریخ ابلاغ مقررشده است باید از طریق سامانه، برای اعلام زمان مراجعه در آن مھلت، نوبت دریافت نمایند.

پ ـ در صورتی که احضار یا دعوت نشده اند باید نوع خدمت و زمان موردنظر خود را بر اساس برنامه تعیین شده در سامانه ثبت نمایند.

تبصره١ـ در صورت تایید نوبت، مراتب از طریق پیامک و ارسال اطلاعیه به حساب کاربری مراجعان اعلام می شود.

تبصره٢ـ دریافت نوبت از طریق سامانه مستلزم ثبت نام در سامانه ثنا و داشتن شناسه قضایی است.

تبصره٣ـ مراجعان برای دریافت نوبت، باید مقررات و ضوابط مرکز را رعایت نمایند.

ماده۶ ـ مراجعان می توانند جھت دریافت نوبت از روش خودکاربری یا مراجعه به دفاتر خدمات استفاده نمایند.

ماده٧ـ مراجعان باید قبل از حضور در مراجع قضایی، نوبت خود را کنترل و از ثبت نوبت و حضور مسئول خدمت از طریق مراجعه به حساب کاربری یا پیامک ھای دریافتی اطمینان حاصل نمایند .

تبصره١ـ مرکز موظف است پیامک یادآوری ٢۴ ساعت قبل از نوبت تعیین شده برای مراجعان ارسال نماید.

تبصره٢ـ مراجعان موظف اند رأس ساعت تعیین شده در مرجع قضایی حضورداشته باشند در صورت تأخیر باید مجدداً درخواست نوبت نماید.

ماده٨ ـ مراجع قضایی موظف اند با در نظر گرفتن اوقات مقرر، ساعات و مدت ارائه ھر خدمت را به نحوی در سامانه تعیین نمایند که موجب تداخل زمان مراجعه و ارائه خدمات به مراجعان نشود.

ماده٩ـ درصورتی که از سوی مراجع قضایی برنامه ارائه خدمات روزانه در سامانه مشخص نشده باشد، زمان بندی ارائه خدمات با در نظر گرفتن اوقات رسیدگی توسط مرکز انجام می شود.

ماده١٠ـ مراجع قضایی موظف اند به منظور تسریع در پاسخ گویی، قبل از حضور مراجعان مقدمات ارائه خدمت را با توجه به نوبت ھای ثبت شده فراھم نمایند.

ماده١١ـ امکان لغو نوبت توسط مراجعان فقط تا ٢۴ ساعت قبل از موعد مقرر وجود دارد و در صورت عدم حضور بدون اعلام قبلی، نوبت جدید در آخرین روز ممکن داده خواھد شد.

تبصره ـ اوقات مقرر اعم از وقت معین یا مھلت تعیین شده از تاریخ ابلاغ، مشمول این ماده نبوده و تابع مقررات مربوط به معاذیر قانونی جھت تجدید اوقات یا تمدید مواعد است.

ماده١٢ـ درصورتی که امکان ارائه خدمت از طریق ارتباط زنده صوتی ـ تصویری (ویدئوکنفرانس) فراھم باشد مراجعان می توانند در تعیین نوبت، استفاده از خدمات به این روش را درخواست نمایند.

تبصره١ـ به منظور تشویق مراجعان به استفاده از خدمات از طریق مذکور بخشی از نوبت مراجع قضایی به این روش اختصاص می یابد.

تبصره٢ـ مرکز می تواند خدماتی را که امکان ارائه آن به روش خودکاربری یا از طریق دفاتر خدمات باشد از فھرست نوبت دھی مراجع قضایی حذف نماید.

ماده١٣ـ در صورت عدم حضور مسئول خدمت، پاسخ گویی توسط قاضی یا کارمند جانشین انجام می شود. چنانچه به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان ارائه خدمت نباشد باید این موضوع حداقل ٢۴ ساعت قبل از وقت تعیین شده از طریق پیامک یا ارسال ابلاغیه استحضاری به حساب کاربری مراجعان اطلاع رسانی شود. در غیر این صورت، روسای واحدھای قضایی موظف اند نسبت به ارائه خدمت مورد درخواست اقدام نمایند.

تبصره ـ مراجعانی که در نوبت تعیین شده موفق به دریافت خدمت نشده اند، برای دریافت نوبت جدید در اولویت قرار دارند.

ماده١۴ـ در اقدامات موضوع این دستورالعمل باید احراز ھویت و حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحو مطمئن انجام شود.

ماده١۵ـ مرکز موظف است سامانه کنترل تردد را به نحوی ارتقاء دھد که امکان ورود مراجعان بر اساس نوبت تعیین شده فراھم باشد. ورود اشخاصی که نوبت دریافت ننموده اند منوط به تایید واحد مربوط و داشتن شناسه قضایی است.

ماده١۶ـ نوبت دھی در واحدھای ستادی و دستگاه ھای تابعه نیز مطابق این دستورالعمل است.

ماده١٧ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در مراجع قضایی استانی به عھده بالاترین مقام استانی و در سایر مراجع بر عھده بالاترین مقام مربوط است.

ماده١٨ـ این آیین نامه در ١٨ ماده و ٩ تبصره در تاریخ ١٣٩٩/۶/١٧ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراھیم رئیسی

 

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.