تعرفه خدمات قضایی و هزینه های دادرسی سال 1403

عنوان

نرخ تعرفه به ریال

بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرایيه دادگاهها و هيئت هاي حل اختلاف موضوع قانون كار براي هر برگ

20/000  

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد

از 3/300/000 تا 33/000/000

هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از 33/000/000 تا 99/000/000

هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از 99/000/000 تا 990/000/000

تقدیم شکایت کیفری (افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند)

100/000

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات 

300/000

هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد

300/000

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری : شعب دیوان

200/000

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری : شعب تجدیدنظر

400/000

هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی ، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی

از 400/000 ریال تا 1/800/000 ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ 200 میلیون ریال

دو و نیم درصد ارزش خواسته

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از 200 میلیون ریال

سه و نیم درصد ارزش خواسته

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر و واخواهی

چهار و نیم درصد ارزش خواسته

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث

پنج و نیم درصد ارزش خواسته

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

1/500/000

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی 

300/000

هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور

300/000

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

15/000

هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی 

50/000

هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد

100/000

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1/000/000) ریال

60/000

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل نسبت به مازاد تا ده میلیون (10/000/000) ریال 

300/000

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال 

400/000

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل مازاد بر یکصد میلیون (100/000/000) ریال 

به میزان یک در هزار

هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری 

300 هزار ریال

هزینه اجرام احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری 

از 400/000 ریال تا 1/800/000 ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه

هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04

300/000

اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی 

200/000

هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا 

200/000

هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده

50/000

هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور 

500/000

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.