در چه مواردی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست ؟

در چه مواردی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست ؟

1 – ماده 13 قانون صدور چک در برخی موارد صادر کننده چک بلامحل را قابل تعقیب ندانسته و مقرر داشته که : « در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست .

الف – درصورتیکه ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد .

ب – هرگاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .

ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

ه – در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ  مندرج در متن چک باشد . » .

2 – هر گاه ثابت شود که چکهای بلامحل بابت معاملات ناشروع و یا بهره ربوی صادر شده ، که در این صورت صادر کننده چک مشمول مجازات صدور چک بلامحل نخواهد بود که تبصره ماده 7 قانون صدور چک در این خصوص مقرر داشته : « این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده ، نمی باشد . » .

3 – در صورتیکه ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نشود و یا طرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت نشده با شد ، که ماده 11 قانون صدور چک در این خصوص مقرر داشته : « . . . در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. » .

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.