دیه گوش و دیه شنوایی

دیه گوش و دیه شنوایی هر کدام به طور جداگانه بیان می گردد :


دیه گوش

1 – از بین بردن دو لاله گوش ، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد ، از بین بردن نرمه هر گوش ، موجب یک ششم دیه کامل است .

2 – پاره کردن لاله یک گوش ، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش ، موجب یک نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل ، ارش ثابت است.

3 – فلج کردن لاله هر گوش ، دو سوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده ، یک سوم دیه آن را دارد .

4 – هرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش ، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود .

5 – گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند .

6 – پاره کردن پرده گوش ، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند ، دیه آن نیز باید پرداخت شود  .

7 – هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جداگانه ای دارد .


دیه شنوایی

1 – از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد .

2 – از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش های او نمیشنود، موجب نصف دیه کامل است .

3 – کاهش شنوایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

4 – هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت ها، دیه یا ارش جداگانه دارد.

5 – هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به نحوی که به  طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و در صورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می شود.

6 – هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می شود.

7 – هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام یک دیه کامل دارد.

 

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :

وکیل پرونده های دیه و ارش

مشاوره حقوقی

محاسبه ديه

 

 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.