دیه بینی و دیه بویایی

دیه بینی و دیه بویایی هر یک به شرح زیر می باشد :


دیه بینی

1 – قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد ، از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد ، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود ، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان ، ارش تعیین می شود .

2 – شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود ، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یکدهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند ، موجب ارش است ، در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود ، ارش ثابت می شود .

3 – از بین بردن هریک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ ، موجب یک سوم دیه کامل است .

4 – فلج کردن بینی ، موجب دو سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج ، موجب یک سوم دیه کامل است  .

5 – سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن ، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد ، در صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود ، موجب یک سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد ، موجب یک پنجم دیه کامل است .

6 – دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد، یک بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک  طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی که بهبود نیابد دو نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد ، یک پانزدهم دیه کامل است.

7 – دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود ، یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است  .

8 – دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است ، نصف دیه کامل میباشد.


دیه بویایی

1 – از بین بردن کامل بویایی ، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد ، اگر در اثر جنایت ، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد .

2 – هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت ، دیه یا ارش جداگانه دارد .


موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :

وکیل پرونده های دیه و ارش

مشاوره حقوقی

محاسبه ديه

 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.