دامیه و دیه های مربوط به آن

دامیه : جراحت دامیه ، جراحتی است که اندکی وارد گوشت شود و همراه جریان کم و یا زیاد خون باشد و با توجه به اینکه در سر یا صورت ، دست یا پا ، بدن و  انگشتان ایجاد شود ، دیه آن متفاوت خواهد بود .

دامیه سر و صورت : جراحت دامیه چنانچه بر روی سر یا صورت ایجاد شود دیه آن دو صدم دیه کامل یا دو  درصد دیه کامل یا دو شتر خواهد بود .

دامیه بدن : جراحت دامیه چنانچه بر روی بدن مثلاً بر روی سینه ایجاد شود دیه آن یک صدم دیه کامل یا یک درصد دیه کامل خواهد بود .

دامیه دست و پا : جراحت دامیه چنانچه بر روی هر یک از دست ها یا پا ها ایجاد شود ، دیه هر جراحت دامیه بروی دست یا پا ، دیه آن یک صدم دیه کامل یا یک درصد دیه کامل خواهد بود .

دامیه هر بند انگشت ( به جز انگشت شست ) : جراحت دامیه چنانچه در هر یک از بندهای انگشتان دست و یا پا ایجاد شود به غیر از انگشت شست ، دیه دامیه هر بند انگشت ، دو صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل خواهد بود .

دامیه هربند انگشت شست دست یا پا : جراحت دامیه چنانچه در هر یک از بندهای انگشتان شست دست یا پا ایجاد شود ، دیه دامیه هر بند از انگشت شست دست یا پا ، دو صدم از یک دوم از یک دهم دیه کامل خواهد بود .

دامیه گردن : جراحت دامیه جنانچه بر روی گردن ایجاد شود دیه آن یک صدم دیه کامل یا یک درصد دیه کامل خواهد بود .

به طور کلی در مورد جراحت دامیه که در عضوی از اعضای بدن غیر سر و صورت واقع شده باشد ، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد دیه به نسبت دو صدم از دیه آن عضو تعیین می شود ، و چنانچه آن عضو دیه معین نداشته باشد ارش تعیین می شود .

به عنوان مثال چنانچه دامیه بروی دست واقع شده باشد ، دیه آن به روش دو صدم از نصف دیه کامل محاسبه می شود که میزان دیه آن معادل یک درصد دیه کامل یا یک صدم دیه کامل خواهد شد .

 

نشانی دفتر وکالت بر روی نقشه آنلاین

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.