استشهادیه اعسار و تقسیط مهریه

در پرونده های مطالبه مهریه ، که مهریه آن به صورت سکه می باشد ، چنانچه زوجه ، محکوم به پرداخت مهریه شده باشد و توان پرداخت آن را به طور یک جا و یک دفعه نداشته باشد می بایست در مهلت مقرر دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را به همراه سایر مدارک و استشهادیه مربوطه که تکمیل شده باشد را تقدیم نماید ، در زیر نمونه استشهادیه اعسار و تقسیط مهریه آورده شده است :

بسمه تعالی

اسـتشهـاديه

بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند اینجانب  ……………………….. فرزند ………………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………………………. دارای شغل ……………………..به نشانی………………………………………………………………………………………………. که وسیله امرار معاش اینجانب …………………………… می باشد و به دلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت یکجا و دفعتاً واحده محکوم به شامل تعداد ……… سکه طلای تمام بهار آزادی و هزینه دادرسی به مبلغ / معادل …………………………………. ریال را نمی باشم ، خواهشمند است مراتب فوق را در ذیل گواهی نمایید و در صورت لزوم در دادگاه حاضر شده و شهادت دهید .

                                                                                                                           امضاء       

                                                                                                                                                               

1- اینجانب ………………… فرزند …………… به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……… متولد سال …….. به نشانی ………………………………………………………………………………………………. …………………….. خانم / آقاي ………………… فرزند …………… را که از ………………. میباشد ، در حدود …… سال است که مي شناسم و با در نظر گرفتن خداوند متعال و حسب اطلاعات خود گواهي مي دهم نامبرده در حال حاضر دارای شغل …………………. می باشد و ماهیانه مبلغ ……………………….. ریال درآمد دارد و از این طریق امرار معاش می نماید و فاقد هرگونه مالی است و توان پرداخت محکوم به شامل تعداد …….. سکه طلای بهار آزادی و هزینه دادرسی به مبلغ / معادل ……………………………. ریال را بطور یکجا و دفعتاً واحده ندارد و حاضرم مراتب فوق را در دادگاه شهادت دهم .

                                                                                                                          امضاء

2- اینجانب ………………… فرزند …………… به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……… متولد سال …….. به نشانی ………………………………………………………………………………………………. …………………….. خانم / آقاي ………………… فرزند …………… را که از ………………. میباشد ، در حدود …… سال است که مي شناسم و با در نظر گرفتن خداوند متعال و حسب اطلاعات خود گواهي مي دهم نامبرده در حال حاضر دارای شغل …………………. می باشد و ماهیانه مبلغ ……………………….. ریال درآمد دارد و از این طریق امرار معاش می نماید و فاقد هرگونه مالی است و توان پرداخت محکوم به شامل تعداد …….. سکه طلای بهار آزادی و هزینه دادرسی به مبلغ / معادل ……………………………. ریال را بطور یکجا و دفعتاً واحده ندارد و حاضرم مراتب فوق را در دادگاه شهادت دهم .

                                                                                                                          امضاء

3- اینجانب ………………… فرزند …………… به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……… متولد سال …….. به نشانی ………………………………………………………………………………………………. …………………….. خانم / آقاي ………………… فرزند …………… را که از ………………. میباشد ، در حدود …… سال است که مي شناسم و با در نظر گرفتن خداوند متعال و حسب اطلاعات خود گواهي مي دهم نامبرده در حال حاضر دارای شغل …………………. می باشد و ماهیانه مبلغ ……………………….. ریال درآمد دارد و از این طریق امرار معاش می نماید و فاقد هرگونه مالی است و توان پرداخت محکوم به شامل تعداد …….. سکه طلای بهار آزادی و هزینه دادرسی به مبلغ / معادل ……………………………. ریال را بطور یکجا و دفعتاً واحده ندارد و حاضرم مراتب فوق را در دادگاه شهادت دهم .

                                                                                                                          امضاء

 

 {jcomments on}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.