رأی وحدت رویه دیوان عالی

رأی وحدت رویه شماره ٧٨٠ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

« ج) رأی وحدت رویه شماره ٧٨٠ ـ ١٣٩٨/٧/٢ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

مطابق ماده ١٠٣ قانون مالیات ھای مستقیم و تبصرة یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵٣ ،۵۴ و ۵٩ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواھان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواھد کرد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور »

« اصلاح تاریخ صدور رأی شماره ۷۸۰ وحدت رویه دیوان عالی کشور

به استناد نامه شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۱۰۳۸ تاریخ ۱۳۹۸/۹/۹ معاون قضایی دیوان عالی کشور تاریخ صدور رأی شماره ۷۸۰ وحدت رویه دیوان عالی کشور توسط نهاد مذکور اشتباهاً « ۱۳۹۸/۷/۲ » قید شده که تاریخ « ۱۳۹۸/۶/۲۶ » صحیح و بدینوسیله به آگاهی می رسد .

رونامه رسمی کشور »

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.