جراحت سر و صورت و دیه آنها

جراحت های سرو صورت و دیه آنها به شرح ذیل می باشد :

حارصه : خراش پوست است بدون آنکه خون جاری شود و دیه آن ۱ درصد می باشد .

دامیه : خراشی است که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد که دیه آن ۲ درصد است .

متلاحمه : جراحتی است که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد که دیه آن ۳ درصد است

سمحاق : جراحتی است که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد که دیه آن ۴ درصد است

موضحه : جراحتی است از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کند که دیه آن ۵ درصد است

هاشمه : عملی که استخوان را بشکند اگرچه جراحتی را تولید نکرده باشد که دیه آن ۱۰ درصد است

منقله : جراحتی است که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد  که دیه آن ۱۵ درصد است

مأمومه : جراحتی که به کیسه مغز برسد که دیه آن ثلث دیه کامل (یک سوم دیه کامل ) و یا ۳۳/۳۳۳ درصد می باشد .

دامغهجراحتی که کیسه مغز را پاره کند علاوه بر ثلث دیه کامل ، ارش نیز بر او افزوده می شود .

جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان ، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد.

جنایت بر گونه درصورتیکه داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، درصورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یکصدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی درصورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است .

 موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک نمایید :

جدول محاسبه دیه

دیه و ارش

دیه تصادف

دیه ماه حرام

نشانی مراکز پزشکی قانونی

خدمات پزشکی قانونی

مشاوره حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری

 

جراحت سر و صورت  ،  جراحت سر و صورت و دیه آنها 

{jcomments off}

 

error: