تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

فهرست مطالب

1 – اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1402

اصلاح تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

شماره   9000/52208/100       1402/8/20

اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌۱- مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

 ۲- ماده ۴ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود‌:

ماده ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

۳- ماده ۱۱ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

ماده ۱۱- دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

تا دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت مقطوع ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۴۵ درصد

 از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۳۰ درصد

از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۱۵ درصد

 از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۹ درصد

 از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۷ درصد

 از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۳ درصد

 از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۲۲ درصد

از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۱۸ درصد

از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰.۰۱۲ درصد

حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره‌های آن برای هر کارشناس ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

 رعایت این سقف در کلیه تعرفه‌های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.

تبصره ۱- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

 رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، هر ۳ ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند.

تبصره ۲- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه‌های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد می‌باشد. در صورتی که قرارداد مربوط سالهای قبل باشد، بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به روزرسانی‌ می‌شود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۴- دستمزد تعیین سبب، علت، ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۵- دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌های غذایی، دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزار آلات، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی به صورت مستقل و یک جا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال، ماشین آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی‌گردد.

تبصره ۶- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر سی درصد خواهد بود و در صورتی که رسیدگی و ارزیابی توسط هیات کارشناسان با رشته‌های مختلف انجام شود، دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیابی، طبق تعرفه، جداگانه محاسبه‌ می‌شود.

تبصره ۷- ارزیابی ارزش دارایی های نامشهود مانند انواع برندها، صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده، در کلیه رشته‌ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین‌ می‌شود.

۴-‌ ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

 ماده ۱۳ دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال ۲۰ درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۱۰ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا چهار درصد اضافه خواهد شد و حداکثر ششصد میلیون ریال می‌باشد.

‌۵- یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۸ الحاق می‌گردد:

 تبصره- تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 ۶- ماده ۲۸ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

 ماده ۲۸- دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و اقارب، نفقه معوقه، اجرت المثل، نحله، مهرالمثل و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

۷- یک بند تحت عنوان بند ۴ به شرح زیر به ماده ۳۱ الحاق می‌گردد:

۴- ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری وفق ماده ۱۱ این تعرفه.

۸- دو تبصره به شرح زیر به ماده ۴١ الحاق می‌گردد:

تبصره ۱- در مورد پلاک‌های خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بیست درصد افزوده می‌گردد.

تبصره ۲- در مورد اراضی و املاک موضوع اسناد عادی هر قطعه یک پلاک محسوب‌ می‌شود.

۹- ماده ۴۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:

ماده ۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی، رسیدگی به اختلاف املاک، ترسیم کروکی، پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا یک هکتار حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در مواردی که مساحت ملک پیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد بیست درصد به دستمزد اضافه‌ می‌شود‌ و حداکثر چهل میلیون ریال می‌باشد.

 تبصره- در صورت نیاز به ارائه جانمایی بر روی نقشه‌های هوایی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دستمزدهای فوق اضافه می‌گردد.

۱۰- یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به شرح زیر به ماده ۴۵ الحاق می‌گردد:

تبصره ۳- دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی، امضای الکترونیکی، پیام‌های متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

 ۱۱- ماده ۵۱ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

ماده ۵۱- دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع مازاد، ده درصد و بالاتر از یک هکتار، پنج درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.

این اصلاحیه در ۱۱ بند در تاریخ ‌۲۰/۸/‌۱۴۰‌۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه – غلامحسین محسنی اژیه

——————————

2 – تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری 1398

شماره  ۹۰۰۰/۲۲۸۰۰۹/۱۰۰   ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ٢٩ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨١/٠١/١٨ مجلس شورای اسلامی و ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی، مصوب ١٣٧٩/١/١٧ و به پیشنھاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ کلیات

ماده١ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظھارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنھا از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می باشد.

ماده٢ـ مراجع قضایی، وزارتخانھ ھا، سازمان ھای دولتی و ارگانھا و نھادھا و شھرداری ھا و مؤسسات وابسته به آنھا در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره١ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده ھای کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با ھمان مرجع می باشد.

تبصره٢ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاھش می یابد، ولی به ھر حال پرداخت ھزینھ ھا یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذھاب و غیره به عھده متقاضی می باشد.

تبصره٣ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاھش می یابد.

تبصره۴ـ در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جھت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده٣ـ در کارشناسی ھا چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظھارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنھاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواھد شد.

ماده۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا ھیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

ماده۵ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارھای انجام شده و یا وقت صرف شده خواھد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، ھزینه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می شود.

ماده۶ ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شھر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذھاب و محل اقامت مناسب و غذا به عھده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق العاده مأموریت کارشناس برای ھر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواھد شد. چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذھاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به ھزینه خود نسبت به تھیه موارد فوق الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق العاده مأموریت، ھزینھ ھای مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواھد شد.

تبصره١ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق الزحمه انجام امور مربوط و کلیه ھزینه ھای سفر و پرداخت فوق العاده روزانه ھم ردیف مدیران کل به عھده متقاضی می باشد.

تبصره٢ـ چنانچه مبنای محاسبه حق الزحمه کارشناسی ھای خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورھا باشد، پس از تبدیل ارز به ریال براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواھد شد.

تبصره٣ـ تأمین وسیله ایاب و ذھاب اجرای قرار کارشناسی درون شھرھا بعھده متقاضی می باشد.

ماده ٧ ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیین می شود و حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

ماده٨ ـ ھزینه انجام کلیه آزمایش ھا و تھیه نمونھ ھای لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانھ ای، ھزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردیکه طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عھده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.

ماده٩ـ در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین ن شده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستمھا و تعیین نقائص و سایر موارد حق الزحمه کارشناس با توجه به اھمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنھاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده ـ کانون یا مرکز تعیین می گردد و حداقل دستمزد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواھد بود.

ماده١٠ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالھای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواھد شد.

ماده١١ـ دستمزد ارزیابی ھا برای کلیه رشتھ ھای کارشناس رسمی دادگستری در ھر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می گردد.

تا پنجاه میلیون ریال……………………………………………………………………………… مقطوعاً ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد……………… ۰.۵ درصد

از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد……….. ۰.۴ درصد

از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………….. ۰.۳ درصد

از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………………………………………………. ۰.۱۲۵ درصد

از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………………… ۰.۰۶ درصد

از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………. ۰.۰۳ درصد

از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………. ۰.۰۲۵ درصد

از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک ھزار میلیارد ریال نسبت به مازاد…………… ۰.۰۱۵ درصد

از یکھزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه ھزار میلیارد ریال نسبت به مازاد…………….. ۰.۰۱۲ درصد

از سه ھزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد……………………………………………….. ۰.۰۱ درصد

حداکثر دستمزد مقرر در این ماده برای ھر کارشناس ۵٩٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال است.

تبصره١ـ در ارزیابی طرح ھا و دارائی ھای با ارزش از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد، نسبت به انتخاب اعضای ھیأت کارشناسی و حق الزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می نماید.

رئیس شورای عالی کارشناسان و مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی ھای مشمول این تبصره را، به صورت ماھانه به رئیس قوه قضاییه گزارش می کنند.

تبصره٢ـ در ھر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحی مختلف شھرداری ھا یا دارای پروانه ھای بھره برداری و صنعتی مجزا و یا مجموعه ھای صنعتی که دارای واحدھای تولیدی مستقل از ھم باشد یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی ھا بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواھد گرفت.

تبصره٣ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مھندسان مشاور و ھمچنین قراردادھای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشتھ ھا، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده ١١ این تعرفه به اضافه صد درصد می باشد.

تبصره۴ـ دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشتھ ھا بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ١١ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.

تبصره۵ ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در ھر مورد طبق ماده ١١ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.

تبصره۶ ـ حق الزحمه ارزیابی قطعات یدکی،کالا و لوازم مستعمل، فرآوردھ ھای غذایی و دارویی و بھداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشین آلات صنعتی و تجھیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در ھر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق ماده ١١ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.

تبصره٧ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد ھر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می گردد.

ماده١٢ـ در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در ھر رشته، ھزینه ترجمه رسمی براساس آیین نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می شود.

ماده١٣ـ دستمزد تعیین اجاره بھاء، برای کلیه رشته ھا جھت ھر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماھیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ده درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۵ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواھد شد و حداکثر سیصد میلیون ریال می باشد. ضمناً دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده باضافه ٢۵ درصد خواھد بود.

ماده١۴ـ حق الزحمه تفسیر عکس ھای ھوائی و ماھواره ای ارائه شده برای ھر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس ھای مزبور مقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکس ھای مذکور مربوط به سالھای گذشته، به ازای ھر سال تصویر و عکس اظھارنظر شده مبلغ پانصد ھزار ریال اضافه خواھد شد. ھمچنین، برای پلاک ھای متعدد متصل به ھم به ازاء ھر پلاک اضافی چھل درصد به حق الزحمه این ردیف اضافه خواھد شد.

فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی

گروه١ـ مھندسی آب و معادن شامل رشته ھای: (آب، مواد، معادن)

رشته مھندسی آب:

ماده١۵ـ دستمزد اندازه گیری آب و حقابه ھا بشرح ذیل است:

١ـ تا ۵٠ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

٢ـ مازاد بر ۵٠ لیتر در ثانیه تا ١٠٠٠ لیتر در ثانیه به ازاء ھر لیتر ٢٠٠٠ ریال؛

٣ـ از ١٠٠٠ لیتر به بالا به ازاء ھر لیتر در ثانیه، ٨٠٠ ریال و حداکثر دستمزد ٣۵ میلیون ریال می باشد.

ماده١۶ـ دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در ھر مورد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

ماده١٧ـ دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفرھ ھای سطحی و زیرزمینی آب از ھر لحاظ مقطوعاً ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

تبصره ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواھد شد.

ماده١٨ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه ھا و منصوبات آن، شبکھ ھای آبیاری و زھکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ١١ این تعرفه خواھد بود.

ماده١٩ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاھھا و قنوات و بھسازی چشمه ھا، مقطوعاً ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده٢٠ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانھ ھا و کانال ھا و انھار به شرح زیر تعیین میگردد:

١ـ تعیین حریم کانالھا و انھار تا عرض بستر ١٢ متر از قرار ھر کیلومتر ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

٢ـ حریم رودخانه وکانالھای با عرض بیش از ١٢ متر، از قرار ھر کیلومتر ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۵٠ میلیون ریال.

ماده٢١ـ دستمزد رسیدگی به وضع پس آب ھا به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

رشته فلزات و معادن:

ماده٢٢ـ

١ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابیھا طبق ماده ١١ این تعرفه در مورد ملاک و مشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل ١٠ میلیون ریال و حداکثر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال خواھد بود.

٢ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی(احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) طبق ماده ١١ این تعرفه خواھد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی و پنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواھد شد.

٣ـ در صورتی که انجام بررسی ھای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق الزحمه کارشناسی بر اساس ماده ٩ این تعرفه قابل پرداخت خواھد بود.

گروه٢ـ اموال منقول شامل رشته ھای:

(آثار ھنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواھرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)

ماده٢٣ـ دستمزد کارشناسی رشته ھای فوق مطابق ماده ١١ این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری ٢٠ درصد اضافه می باشد.

گروه٣ـ امور پزشکی و غذایی شامل رشته ھای:

(پزشکی، داروسازی و سم شناسی، مواد غذایی و مسمومیتھای ناشی از آن)

ماده٢۴ـ دستمزد کارشناسی رشته ھای فوق، برحسب اھمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده ٩ این تعرفه با پیشنھاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننده، حداقـل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ھر مورد می باشد و در مورد ارزیابی ھا مطابق ماده ١١ این تعرفه محاسبه می شود.

تبصره ـ کلیه ھزینه ھای آزمایشگاھی، نمونه برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عھده متقاضی می باشد.

گروه۴ـ امور مالی شامل رشته ھای:

(حسابداری و حسابرسی ـ امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه ـ امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری ـ آمار)

رشته حسابداری و حسابرسی:

ماده٢۵ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابھای مورد رسیدگی طبق ماده ١١ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواھد بود.

ماده٢۶ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده ١١ این تعرفه خواھد بود:

١ـ ارزش سھام و سھم الشرکه، با توجه به مجموع دارائی ھای جاری و بدھی ھا و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی ھای ثابت؛

٢ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛

٣ـ تعیین قیمت تمام شده کالاھا با توجه به ارقام تشکیل دھنده قیمت تمام شده.

رشته امور بازرگانی:

ماده٢٧ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ١١ این تعرفه است و در سایر موارد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰ ریال است.

رشته تعیین نفقه:

ماده٢٨ـ تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در ھر مورد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه:

ماده٢٩ـ دستمزد رشته ھای فوق در مورد ارزیابی ھا، مطابق ماده ١١ و در سایر موارد طبق ماده ٩ این تعرفه و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

رشته آمار:

ماده٣٠ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع کننده در ھر مورد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

گروه۵ ـ امور وسائط نقلیه شامل رشته ھای:

(امور حمل و نقل [ترابری] امور وسائط نقلیه ھوایی، دریایی و غواصی، امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)

ماده٣١ـ دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:

١ـ رسیدگی به اصالت خودرو ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال.

٢ـ رسیدگی به تصادفات ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

٣ـ اظھار نظر فنی تعیین تناژ و مدل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ماده٣٢ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:

١ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر کننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ١١ این تعرفه است.

٢ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی بر اساس ماده ١١ این تعرفه است.

٣ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبھای داخلی بشرح ذیل می باشد:

الف ـ در صورت تصادم بین قایقھای تفریحی و مسافربری در آبھای داخلی: در ھر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:

برای شناورھای با ظرفیت بار کمتر از ۵٠٠ تن (ظرفیت ناخالص یا GT ) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ھر مورد؛

برای شناورھای با ظرفیت بار بالاتر از ۵٠٠ تن (ظرفیت ناخالص یا GT ) ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ھر مورد.

تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتھای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق الزحمه می باشد.

۴ـ در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده ٩ این تعرفه ملاک عمل خواھد بود.

تبصره ـ دستمزد تعیین خسارت و ارزیابی ھای وسائل نقلیه ھوائی، ریلی و زمینی برابر ماده ١١ این تعرفه خواھد بود.

گروه۶ ـ راه و ساختمان و نقشه برداری شامل رشته ھای:

(راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مھندسی ترافیک ـ برنامه ریزی شھری ـ مھندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه برداری ـ اطلاعات مکانی)

رشته راه و ساختمان:

ماده٣٣ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ١١ و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده ٩ این تعرفه تعیین می شود .

ماده٣۴ـ دستمزد تطبیق نقشھ ھای معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا:

برای ھر متر مربع مساحت زیربنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده٣۵ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان ھا با وضعیت محل و بنا برای ھر متر مربع مساحت زیر بنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده٣۶ـ دستمزد تھیه نقشه ھای معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمان ھای موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی بشرح زیر می باشد:

١ـ معماری کلی ھر متر مربع ۸.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

٢ـ سازه ھر مترمربع ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

٣ـ گزارش فنی استحکام بنا ھر مترمربع ۸.۰۰۰ و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ماده٣٧ـ دستمزد افراز و قطعه بندی مستلزم تھیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنھا، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:

١ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ١١ این تعرفه به اضافه بیست درصد ؛

٢ـ در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تھیه نشده باشد، ھزینه نقشه براساس تعرفه نقشه برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ١ محاسبه می شود.

تبصره ـ در مواردی که واحدھای ساختمانی با ھر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا ھستند ھمانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ٣۴ الی ٣۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا ھر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواھد شد.

ماده٣٨ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ١٠٠٠ مترمربع ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای ھر یک ھزار مترمربع مـازاد، مبلـغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافـه می گردد.

رشته نقشه برداری، امور ثبتی و اطلاعات مکانی:

ماده ٣٩ ـ پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس ھوایی:

١ـ اگر گذربند مشخص باشد:

تا ١٠٠٠ مترمربع مقطوعاً ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ١٠ ھکتار ھر مترمربع ۴٠٠ ریال و از ١٠ ھکتار به بالا نسبت به مازاد ھر مترمربع ٢٠٠ ریال و حداکثر  ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

٢ـ اگر گذربند مشخص نباشد:

تا ١٠٠٠ مترمربع مقطوعاً ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ١٠ ھکتار ھر متر مربع ۴٠٠ ریال و از ده ھکتار به بالا نسبت به مازاد ھر مترمربع ٢٠٠ ریال و حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

تبصره ـ در صورتیکه نیاز به تعیین مشخصات جغرافیائی ملک باشد، بازاء ھر نقطه مشخصات جغرافیائی ۵۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می شود.

ماده۴٠ـ حق الزحمه نقشه برداری اراضی و تھیه پروفیل و غیره بر مبنای بند ٢ ماده٣٩ این تعرفه و حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۴١ـ حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا ١٠٠٠ مترمربع، حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مـازاد تا ۵٠٠٠ متـرمربـع برای ھـر متـرمربـع ١۵٠٠ ریال و از ۵٠٠٠ مترمربع تا ۵٠٠٠٠ مترمربع نسبت به مازاد برای ھر مترمربع ٨٠٠ ریال و از ۵٠٠٠٠ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای ھر مترمربع ۴٠٠ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده۴٢ـ دستمزد نقشھ برداری و تھیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انھار و کانالھا و رودخانه ھا با مقیاس ١/١٠٠٠ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ھا، حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر طبق ماده ٩ این تعرفه است.

ماده۴٣ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شھرھا:

١ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک ھکتار حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

٢ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک ھکتار باشد، به ازاء ھر ھکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر بیست میلیون ریال می باشد.

ماده۴۴ـ دستمزد کارشناسی رشته برنامه ریزی شھری:

١ـ حق الزحمه کارشناسی برنامه ریزی شھری در زمینه بررسی انطباق طرح ھای تفکیک اراضی شھری با ضوابط و مقررات شھرسازی

به شرح زیر است:

١ـ ١ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

١ـ ٢ـ طرح تفکیک با ٣ تا ١٠ قطعه زمین، مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء ھر قطعه مازاد بر ٢ قطعه ؛

١ـ ٣ـ طرح تفکیک با بیش از ١٠ قطعه زمین، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء ھرقطعه مازاد بر١٠ قطعه.

٢ـ حق الزحمه برنامه ریزی شھری در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شھری با طرح ھای توسعه شھری به شرح زیر می باشد:

٢ـ ١ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

٢ـ ٢ـ کاربری ٣ تا ١٠ قطعه زمین مجاور با ھم، مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء ھر قطعه مازاد بر ٢ قطعه ؛

٢ـ ٣ـ کاربری بیش از ١٠ قطعه زمین مجاور با ھم، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء ھر قطعه مازاد بر ١٠ قطعه.

٣ـ حق الزحمه برنامه ریزی شھری در زمینه بررسی انطباق شھری ساختمان ھا به ضوابط و مقررات شھرسازی به شرح زیر می باشد:

٣ـ ١ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

٣ـ ٢ـ ساختمان با ٣ تا ١٠ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء ھر واحد مازاد بر ٢ واحد ؛

٣ـ ٣ـ ساختمان با بیش از ١٠ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء ھر واحد مازاد بر١٠ واحد.

تبصره ـ دستمزد سایر رشته ھای زیر گروه ۶ طبق ماده ٩ این تعرفه خواھد بود.

گروه٧ـ صنعت و فن شامل رشته ھای:

(الکتروشیمی، و پتروشیمی و فرآورده ھای شیمیایی، امـور انـرژی ھستـه ای، برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی ـ کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات[IT ,ICT [ ـ صنایع گاز و گازرسانی ـ صنایع نفت ـ صنایع ھوائی و فضائی ـ مھندسی پزشکی [لوازم و تجھیزات پزشکی] ـ نساجی و رنگرزی)

ماده۴۵ـ دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته ھای فوق براساس ماده ١١ این تعرفه و تبصره ھای ذیل آن خواھد بود.

تبصره١ـ دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین آلات تولیدی و صنعتی و استھلاکات آنھا و تعیین عمر مفید باقیمانده آنھا معادل ۴٠ درصد حق الزحمه ارزیابی مندرج در ماده ١١ این تعرفه میباشد.

تبصره٢ـ حق الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر، مطابق ماده ١١ این تعرفه به اضافه ۵٠ درصد خواھد بود.

گروه٨ ـ فنون ھنری شامل رشته ھای:

(امور ورزشی ـ تألیفات ـ تمبر ـ تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ طراحی و گرافیک ـ ھنرھای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی)

ماده۴۶ـ دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده ھای غیر مالی و در ھر مورد بررسی (ھر مستند) حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنھاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع کننده کارشناسی، حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰ ریال تعیین می گردد.

تبصره ـ دستمزد کارشناسی رشته ھای فوق در پرونده ھای مالی مطابق ماده ١١ این تعرفه محاسبه می گردد و حداکثر پنجاه میلیون ریال می باشد.

ماده۴٧ـ دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می باشد:

الف ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگھا، شرایط نوری، کمپوزیسیون(ترکیب بندی)، پرسپکتیو، ظھور و چاپ حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ھر مورد با توافق مقام ارجاع کننده.

ب ـ امور مربوط به فیلم برداری و سینما:

دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تھیه کنندگان اعم از نویسنده،کارگردان، تصویربردار، تدوین کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:

١ـ برنامه ھای کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامھ ھای انیمیشن حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

٢ـ برنامه ھای بلند مدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم وحداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال .

پ ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ١١ این تعرفه محاسبه خواھد شد.

ت ـ ھزینه ھای مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه ھای نمایش جھت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ٩ این تعرفه خواھد بود.

ث ـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای ھر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه وعنداللزوم طبق ماده ٩ این تعرفه خواھد بود.

ج ـ دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در ھر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه ھا، طبق ماده ٩ این تعرفه می باشد.

چ ـ دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک در ھر مورد بررسی حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در پروندھ ھای مالی و اختلافی مطابق ماده ١١ و تبصره ھای آن و در سایر موارد مطابق

ماده ٩ این تعرفه محاسبه می گردد.

گروه٩ـ کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته ھای:

آبزیان و شیلات، دامپروری و دامپزشکی، صنایع چوب،کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه پزشکی، محصولات دامی (پوست، چرم ـ سالامبور و روده)، محیط زیست طبیعی

ماده۴٨ـ دستمزد ارزیابی ھای رشته ھای فوق مطابق ماده ١١ این تعرفه محاسبه خواھد شد.

ماده۴٩ـ دستمزد ھزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین ھزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینھای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ١١ این تعرفه می باشد.

ماده۵٠ ـ دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروھای مصرفی دامی با توافق طبق ماده ٩ این تعرفه تعیین می شود.

ماده۵١ ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت ١٠٠٠ مترمربع، ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای ھر ھزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک ھکتار، سه درصد به دستمزد فوق اضافه می گردد.

ماده۵٢ ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ١١ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواھد بود.

تبصره ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تھیه نقشه باشد، دستمزد نقشه برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواھد شد.

ماده۵٣ ـ دستمزد ارزیابی تجھیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآوردھ ھای کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و غیره موجود در انبارھا بر اساس ماده ١١ این تعرفه محاسبه خواھد شد.

گروه١٠ـ خدمات اداری و عمومی

امور آموزشی، امور اداری و استخدامی ـ امور خبرنگاری و روزنامه نگاری ـ امورگمرکی ـ ایرانگردی و جھانگردی ـ ثبت شرکتھا، علائم تجاری و اختراعات ـ زبانھای خارجی ـ کتاب و کتابداری

ماده۵۴ ـ دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته ھای فوق با توجه به کم و کیف کار در ھر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ٩ این تعرفه با پیشنھاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواھد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده ١١ این تعرفه عمل خواھد شد.

گروه ١١ـ ایمنی و حوادث شامل رشته ھای:

(امور آتش سوزی و آتش نشانی ـ امور اسلحه و مھمات ـ امنیت عمومی ـ حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره [ ناریه ])

ماده۵۵ ـ دستمزد کلیه رشتھ ھای فوق با توجه به کم و کیف کار در ھر مورد حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ٩ این تعرفه با پیشنھاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواھد بود.

گروه١٢ـ بیو و نانو تکنولوژی

تبصره ـ حق الزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده ٩ این تعرفه تعیین می گردد.

ماده۵۶ ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عھده شورای عالی کارشناسان و مرکز می باشد.

ماده۵٧ ـ کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی عضو مرکز یا کانونھا و دستگاھ ھا اعم از وزارتخانه ھا مؤسسات دولتی، شرکت ھای دولتی، نھادھای عمومی غیردولتی، بانکھا، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتھا و دستگاه ھای دولتی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام می باشد، لازم الرعایه است.

ماده۵٨ ـ این تعرفه با ۵٨ ماده و ٢٧ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ١٣٩٢/٠٧/٣٠ است و در تاریخ ١٢/٢۵//١٣٩٨ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و ١۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است. مقررات مغایر لغو می گردد.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراھیم رییسی

——————————-

3 – محاسبه دستمزد کارشناس

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.