بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شھادت شھود در نظام قضایی

بخشنامه
 

بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شھادت شھود در نظام قضایی

شماره ۹۰۰۰/١٩۴٨/۱۰۰     ۱۳۹۹/١/١۱

بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شھادت شھود در نظام قضایی

مراجع قضایی سراسر کشور

به منظور حفظ شأن و اعتبار شھادت شھود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی ھا توسط شھود ساختگی و شھادت کذب، لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ١۶٠ قانون مجازات اسلامی و مواد ٢١٠ ،٢١١ ،٣٢٠ تا ٣٣٠ و ۶۵٠ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ٢٣٢ تا ٢١٧ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص چگونگی احضار، اخذ اظھارات شھود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنھا با طرفین پرونده، نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمائید:

١ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواھان در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) امکان پذیر باشد.

٢ـ قضات دادگاه ھا و دادسراھا نسبت به احراز ھویت شھود تعرفه شده و درج مشخصات گواھان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان، اقدام نمایند.

٣ـ در صورت کشف شھادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورتمجلس و جھت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد.

۴ـ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدھای قضایی به صورت حرفه ای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز مبادرت به ادای شھادت کذب در مراجع قضایی می کنند، اقدام مقتضی را معمول نماید.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عھده رؤسای کل دادگستری ھای استان ھا می باشد.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراھیم رئیسی

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.