header1

بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی

شماره  ۹۰۰۰/۷۷۵۲۹/۱۰۰    ۱۳۹۸/۶/۱۶

نحوه احضار اشخاص حقوقی

دادگستری ھای سراسر کشور

نظر به اینکه در پاره ای از پرونده ھای مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده ھای مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تأکیدات مقام معظم رھبری «مد ظلّه العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراھا و محاکم دادگستری ابلاغ می گردد: با عنایت به مفاد مواد ۶٨٨ و ۶٨٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢/١٢/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده ھای مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتھام متوجه مدیرعامل باشد به گونه ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراھیم رئیسی