رأی شماره 1043 مورخ 1393,6,24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور


رأی شماره 1043 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است .

ثانیاً : مطابق تبصره 5 ماده 8 آیین نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76  مصوب 1371 –  مصوب 1380 مصوب 1385,12,26 هیأت وزیران ، رأی کمیته بدوی استانی تشخیص  مشاغل سخت و زیان آور ظرف 15 روز اداری از تارخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورتی که کارگر یا کارفرما به رأی بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می نمایند . با عنایت به این که کمیته بدوی استانی به تکلیف مقرر در تبصره 5 ماده 8 آیین نامه مذکور عمل نکرده و تصمیم کمیته به کارگران شاکی ابلاغ نشده است تا از حق تجدید نظرخواهی برخوردار باشند ، بنابراین دادنامه های شماره 9109970901802419 – 1391,7,9 و 9109970901901875 – 1391,4,26 شعب هجدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و ضرورت ابلاغ نظریه کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور به کارگران ، صحیح و موافق مقررات می باشد . این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوبط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری

 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.