header1

 

رأی شماره  97 – 1393,1,25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون أخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد .

 

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است .

ثانیاً : با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن ، مالکان اراضی واقع در محدوه شهرها  مکلفند با أخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن ، اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه نمایند . بنا به جها ت فوق الاشعاره و این که اقدام مالکان به افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون أخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد و رأی فطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در این خصوص وفق مقررات صادر شده است ، بنابراین دادنامه های شماره 8909970903301118 – 1389,11,30  و  8909970903301131 – 1389,12,7 شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری و شماره 9009970903100359 – 1390,2,31 شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات می باشد . این رأی به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری – علی مبشری

 

 


  • صفحه اصلی
  • قوانین و مقررات
  • رآی شماره 97 - 1393,1,25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون أخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد .