رأی شماره 414 – 1392,6,25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صورت مجلس تفکیکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می شود و درخواست ابطال صورت مجلس بدون طرف عوی قراردادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجه نیست .

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء شعب 8 و 14 دیوان عدالت اداری محرز است .

ثانیاً : با توجه به این که صورت مجلس تفکیکی املاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می شود ، درخواست ابطال صورت مجلس مذکور بدون طرف دعوا قرار دادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجه نیست ، بنابراین رأی شعبه هشتم که به دلیل طرف دعوا قرار ندادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره دادنامه 1756 – 1386,6,3مبنی بر رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود ، این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای

 

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.