تصویب نامه در خصوص افزایش مستمری کلیه مستمری بگیران اعم از باز نشسته ، ازکارافتاده و بازمانده

شماره 8199,ت49056 هـ – 1392,1,21

اعم از بازنشسته ، ازکارافتاده و بازمانده تصویب نامه درخصوص افزایش مستمری کلیه مستمری بگیران

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392,1,11 بنا به پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (96) قانون تأمین اجتماعی – مصوب 1354 – تصویب نمود :

1 – مستمری کلیه مستمری بگیران اعم از بازنشسته ، ازکارافتاده و بازمانده به میزان بیست و پنج درصد افزایش می باید .

2 – پس از اعمال افزایش یاد شده ، حداقل دریافتی ماهیانه افرادی که میزان سابقه پرداخت حق بیمه آنها سی سال و بیشتر باشد ، ( اعم از سابقه پرداخت حق بیمه واقعی و نیز سنوات ارفاقی که به موجب قوانین مختلف نظیر اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور ایجاد شده است ) مبلغ هفت میلیون ( 7,000,000 ) ریال تعیین می شود .

3 – اجرای تصویب نامه شماره 26580,ت42471 هـ مورخ 1388,2,9  در خصوص مستمری بگیران بهره مند از حمایت یارانه ای دولت ، منوط به پیش بینی ردیفی جداگانه در لوایح بودجه سنواتی و پرداخت اعتبار مربوط به سازمان تأمین اجتماعی می باشد .

معاون اول رئیس جمهور – محمد رضا رحیمی

 error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.