header1

الحاق فصل دوازدھم به آیین دادرسی کار

به استناد ماده ١۶۴ قانون کار جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣۶٩/٨/٢٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به لزوم الکترونیکی شدن فرایند رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف کار، مواد زیر که توسط شورای عالی کار (مصوبه جلسه ٢٧٨ مورخ ١٣٩٧/١٠/٢٣ ) پیشنھاد شده است، تحت عنوان فصل دوازدھم به آیین دادرسی کار مصوب ١٣٩١/١١/٧ بشرح زیر الحاق و برای اجرا ابلاغ می شود:

فصل دوازدھم ـ دادرسی الکترونیکی

ماده١١٧ـ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای اصحاب دعوا، نمایندگان آنھا اعم از نمایندگان قانونی و قراردادی، کارشناسان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده حساب کاربری ایجاد نماید.

ماده١١٨ـ حساب کاربری عبارت است از نام کاربری و کلمه عبور که برای اشخاص به منظور دسترسی به سامانه جامع روابط کار اختصاص یافته است. نام کاربری و کلمه عبور حساب کاربری، پس از احراز ھویت و ثبت نام در سامانه، به طریق مقتضی مانند ارسال پیامک به شماره تلفن ھمراه معرفی شده، در اختیار شخص قرار می گیرد.

تبصره١ـ احراز ھویت اشخاص از طریق دفاتر پیشخوان دولت یا سایر روش ھای مطمئن مورد تأیید شورای عالی کار صورت خواھد گرفت.

تبصره٢ـ مسوولیت حفظ حساب کاربری برعھده صاحب آن است و در صورت فراموشی و یا مفقودی، ایجاد حساب کاربری جدید مستلزم حضور در دفاتر پیشخوان دولت یا استفاده از سایر روش ھای مطمئن مورد تأیید شورای عالی کار خواھد بود.

تبصره٣ـ عضویت اشخاص حقوقی در این سامانه با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواھد بود.

ماده١١٩ـ رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواستی است که از سوی کارگر، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنھا به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار تقدیم می گردد.

ماده١٢٠ـ دادخواست الکترونیکی باید حاوی شرایط ذیل باشد:

الف ـ دادخواست الکترونیکی باید از صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) خواھان در سامانه جامع روابط کار ارسال شود که به منزله تأیید انتساب سند به شخص است.

ب ـ به زبان فارسی باشد.

ج ـ درج نام، نام خانوادگی، شناسه ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و اقامتگاه خواھان مشتمل بر نشانی، کدپستی، شماره تلفن و شماره تلفن ھمراه.

چنانچه خواھان کارگر باشد عنوان شغل، میزان سابقه کار وی در کارگاه، میزان مزد، نوع قرارداد، وضعیت بیمھ ای و نشانی دقیق محل انجام کار نیز قید گردد.

چنانچه خواھان کارفرما و شخص حقوقی باشد درج نام، شناسه ملی و اقامتگاه شخص حقوقی، نام و نام خانوادگی مدیرعامل و در صورت انحلال یا ورشکستگی نام و نام خانوادگی مدیر تصفیه الزامی خواھد بود.

د ـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده مشتمل برنشانی، کدپستی و شماره تلفن. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می شود.

چنانچه خوانده شخص حقوقی باشد، درج نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نام و نام خانوادگی مدیرعامل و در صورت انحلال یا ورشکستگی نام و نام خانوادگی مدیر تصفیه الزامی خواھد بود.

ه ـ درج خواسته و شرح آن.

و ـ بارگذاری پیوست ھا در صورت ضرورت

ز ـ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواھان تسلیم می گردد ابتدا خواھان باید از طریق صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) خود در سامانه، نسبت به اعطای نمایندگی به وی اقدام نماید. نماینده باید از قبل در سامانه ثبت نام کرده و دارای حساب کاربری باشد. در این صورت نام، نام خانوادگی، شناسه ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و اقامتگاه نماینده مشتمل بر نشانی، کدپستی، شماره تلفن و شماره ھمراه در دادخواست قید می گردد. ضمناً باید سند مثبت نمایندگی وی در قسمت مربوط بارگذاری گردد.

ماده١٢١ـ حضور نماینده در جلسه رسیدگی از سوی خواھان و خوانده منوط به اعطای نمایندگی الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار می باشد. اگر مرجع رسیدگی کننده در اعطای نمایندگی از طریق سامانه و یا اصالت سند عادی بارگذاری شده ای که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص این موضوعات استعلام نماید.

ماده١٢٢ـ بعد از ارسال الکترونیکی دادخواست از سوی خواھان، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به بررسی آن اقدام و در صورت عدم وجود ھرگونه نقص یا ایراد شکلی در مفاد دادخواست ارسالی، وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین و ھمراه با مکان تشکیل جلسه، به خواھان و خوانده ابلاغ می شود. دادخواست و ضمائم آن نیز به خوانده ابلاغ خواھد شد. در صورت وجود ھر گونه نقص یا ایراد شکلی در دادخواست، اداره مربوط نسبت به صدور اخطار رفع نقص به خواھان اقدام می کند و به او ۴٨ ساعت مھلت می دھد تا نسبت به رفع نقایص و ایرادات اقدام و دادخواست خود را مجددا ارسال کند. در صورت عدم رفع ایرادات و ارسال مجدد دادخواست در مھلت مقرر، دادخواست رد می گردد.

ماده١٢٣ـ ابلاغ تمامی مکاتبات، احکام و اوراق دعوا به خواھان از جمله مکان و زمان رسیدگی به دعوا، اعلام ھرگونه نقص در پرونده، ابلاغ احکام صادره و نظایر اینھا به صورت الکترونیکی و به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) او صورت خواھد گرفت.

ماده١٢۴ـ ابلاغ زمان و مکان رسیدگی به دعوا و ابلاغ اوراق دعوا از جمله دادخواست و ضمائم آن و احکام صادره به خوانده به صورت الکترونیکی و به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) وی در سامانه جامع روابط کار صورت خواھد گرفت.

ماده١٢۵ـ خواھان و خوانده باید ھرگونه تغییر در شماره تلفن ھمراه خود را در سامانه جامع روابط کار درج نمایند؛ در غیر این صورت مسوولیت عدم دریافت پیامک ھای مربوط به ابلاغ احکام و اوراق دعوا به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) آنھا بر عھده خودشان خواھد بود.

ماده١٢۶ـ در صورت عدم عضویت خوانده در سامانه جامع روابط کار از وی به طور کتبی دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف مدت یک ھفته کاری نسبت به عضویت در سامانه و دریافت حساب کاربری و رویت دعوتنامه ھا و اوراق صادره و پیگیری پرونده خود اقدام نماید. تمامی مقررات مربوط به ابلاغ فیزیکی اوراق دعوا (مواد ٣٨ تا ۵٣ آیین دادرسی کار) در ابلاغ این دعوتنامه باید رعایت گردد.

تبصره ـ در این موارد فاصله ابلاغ و روز جلسه کمتر از ده روز کاری نخواھد بود.

ماده١٢٧ـ دعوتنامه موضوع ماده قبل باید حاوی مطالب زیر باشد:

الف ـ حسب مورد نام کارگاه یا شخص حقوقی

ب ـ در مورد اشخاص حقیقی نام و نام خانوادگی کارفرما و در مورد اشخاص حقوقی نام و نام خانوادگی بالاترین مقام اجرایی و یا مدیر تصفیه

ج ـ نشانی دقیق اقامتگاه خوانده مشتمل بر نشانی و کدپستی

د ـ آگاه نمودن وی از اینکه دعوایی علیه او در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقامه شده است و دعوت از او برای عضویت در سامانه

جامع روابط کار و دریافت حساب کاربری و اطلاع از مفاد دعوت نامه ھا و اوراق دعوا ظرف مھلت مقرر

ه ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلاغ و امضای آنھا

و ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده١٢٨ـ دعوتنامه در دو نسخه صادر می شود. یک نسخه از آن به خوانده به صورت فیزیکی ابلاغ می شود و در نسخه دیگر رسید اخذ می شود. این نسخه باید در پرونده الکترونیکی مربوط در سامانه جامع روابط کار بارگذاری شود. فقدان این برگه در پرونده الکترونیکی به منزله عدم ابلاغ دعوتنامه است.

ماده١٢٩ـ خودداری از عضویت خوانده در سامانه جامع روابط کار به منزله استنکاف از قبول اطلاعیه ھا و اوراق دعوا است.

ماده١٣٠ـ حضور خوانده در جلسات رسیدگی منوط به عضویت او در سامانه جامع روابط کار است. در ھر حال عدم عضویت خوانده در سامانه مذکور و در نتیجه عدم حضور او در جلسات رسیدگی مانع رسیدگی مراجع حل اختلاف نخواھد بود؛ ولی در صورت اخیر در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده، دعوتنامه موضوع ماده ١٢٧با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ فیزیکی اوراق دعوا (مواد ٣٨ تا ۵٣ آیین دادرسی کار) به خوانده ابلاغ خواھد شد.

ماده١٣١ـ وصول الکترونیکی اوراق دعوا به حساب کاربری مخاطب در سامانه جامع روابط کار، ابلاغ محسوب میشود. ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رویت اوراق به منزله رسید است و در این صورت، این ابلاغ، واقعی محسوب خواھد شد. رویت اوراق و اطلاعیه ھا در سامانه، با زمان و سایر جزییات ثبت می شود.

تبصره ـ در ابلاغ الکترونیکی، چنانچه مخاطب ابلاغ اثبات نماید که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است ابلاغ باطل شده محسوب می شود.

ماده١٣٢ـ در صدور رای، تأیید مفاد رای انشاء شده، توسط ھر یک از اعضای ھیأت رسیدگی کننده از صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی)، با رعایت مفاد ماده ۶٠ آیین دادرسی کار، به منزله انتساب رای صادره به آنھاست و نیازی به درج امضاء ذیل دادنامه نیست.

ماده١٣٣ـ چنانچه اشخاصی که داده ھای موضوع این فصل را در اختیار دارند و یا مسوولیت حفظ امنیت سامانه را بر عھده دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراھم آورند یا به طور غیر مجاز آنھا را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دھند علاوه بر پیگیری قضایی به عنوان خاطی به ھیأت ھای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواھند شد.

ماده١٣۴ـ معاونت روابط کار مکلف است تمھیدات لازم در خصوص آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوا برای مشمولین این فصل از آیین نامه و ھمچنین آموزش دادرسی الکترونیکی برای اعضای مراجع حل اختلاف کار و عوامل اجرایی مربوط با این فصل را فراھم آورد.

ماده١٣۵ـ این الحاقیه مشتمل بر (١٩) ماده و (۵) تبصره در تاریخ ١٣٩٧/١٠/٢٣ توسط شورای عالی کار تھیه و در تاریخ ١٣٩٧/١٢/٢٧ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است و از تاریخ ابلاغ، جایگزین مواد مغایر می گردد؛ ولی مادام که در ھر شھرستان دادرسی الکترونیکی در سامانه جامع روابط کار راه اندازی نشده است اجرای مفاد قبلی ھمچنان لازم الاجرا خواھد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ محمد شریعتمداری

منبع rrk.ir

 

موضوعات مرتبط : برای مشاهده هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید .

آیین دادرسی کار