مرجع تصویب: قوه قضائیه       شماره ویژه نامه: ١٠٩٢

دوشنبه،٢٣ مھر ١٣٩٧           سال ھفتاد و چھار شماره ٢١۴٣۵

بخشنامه درخصوص محکومین تادیه مھریه براساس تعداد سکه طلا

شماره ۹۰۰۰/۳۴۸۷۲/۱۰۰       ۱۳۹۷/۷/۲۲

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٣۴٨۵٩/١٠٠ مورخ ١٣٩٧/٧/٢٢ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «محکومین تأدیه مھریه براساس تعداد سکه طلا» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره ٩٠٠٠/٣۴٨۵٩/١٠٠       ١٣٩٧/٧/٢٢

بخشنامه درخصوص محکومین تأدیه مھریه براساس تعداد سکه طلا

رؤسای کل دادگستری استان ھای سراسر کشور

نظر به برخی گزارش ھای واصله تعدادی از محکومین تأدیه مھریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به ھمین جھت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی به زندان معرفی می شوند. بدین وسیله مقرر می دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاھھا به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می گردد رسیدگی و مھلت ھای تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.

ضمناً آمار پرونده ھای موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می باشد.

صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه

 منبع : rrk.ir

 {jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.