آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

قوه مجریه       مرجع تصویب: ھیات وزیران

شماره ویژه نامه : ١٠۴۵     یکشنبه،٣٠ اردیبھشت ١٣٩٧

سال ھفتاد و چھار شماره ٢١٣١٧

آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

شماره ۱۷۹۹۱/ت۵۳۹۸۸ هـ    ۱۳۹۷/۲/۲۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی

ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩٧/٢/١۶ به پیشنھاد بیمه مرکزی جمھوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده١ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ـ

ب ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمھوری اسلامی ایران

پ ـ شرکت بیمه: ھر یک از شرکت ھای بیمه در حال فعالیت یا در شرف تأسیس که تقاضای مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث را از بیمه مرکزی دارند.

ت ـ مجوز فعالیت: اجازه کتبی بیمه مرکزی برای فعالیت شرکت بیمه در رشته شخص ثالث که براساس این آیین نامه صادر می شود.

ث ـ توانگری مالی: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه که براساس مصوبات شورای عالی بیمه تعیین می شود.

ماده٢ـ شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث جھت اخذ مجوز فعالیت در این رشته باید به تشخیص بیمه مرکزی واجد شرایط زیر باشد:

الف ـ داشتن حداقل سرمایه پرداخت شده مطابق با آخرین مصوبه ھیأت وزیران، موضوع ماده (٣۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ـ مصوب ١٣۵٠ـ .

ب ـ کفایت ذخایر بیمھ ای رشته شخص ثالث برای شرکت ھای در حال فعالیت، بر اساس ضوابط موضوع ماده (۵٨) قانون.

پ ـ دارا بودن حداقل توانگری مالی در سطح (٢) آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه.

ت ـ داشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و سامانھ ھای اطلاعاتی لازم برای صدور بیمھ نامه و پرداخت خسارت و تبادل اطلاعات و امکان فروش الکترونیکی بیمھ نامه شخص ثالث براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

ث ـ داشتن نیروی انسانی واجد صلاحیت به تعداد مورد نیاز در امور صدور بیمھ نامه و کارشناس پرداخت خسارت متناسب با برنامه ھای اجرایی شرکت براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

ج ـ داشتن سابقه مناسب پرداخت خسارت براساس عواملی نظیر پرداخت به موقع خسارت، رعایت حقوق بیمھ گذاران و زیان دیدگان در رشته بیمه شخص ثالث برای شرکت ھای در حال فعالیت براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

ماده٣ـ شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته شخص ثالث، باید تقاضای فعالیت در این رشته را به ھمراه مدارک و مستندات لازم برای احراز شرایط مندرج در ماده (٢ ) این آیین نامه به بیمه مرکزی تسلیم نماید.

ماده۴ـ بیمه مرکزی موظف است پس از دریافت کلیه مدارک و اطلاعات موضوع ماده (٢) این آیین نامه ظرف (۴٠) روز در صورت احراز شرایط، مجوز فعالیت را صادر و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلایل عدم احراز شرایط به شرکت بیمه متقاضی اعلام نماید.

تبصره ـ بررسی مجدد درخواست شرکت بیمه پس از رفع نواقص امکانپذیر است.

ماده۵ ـ در صورتی که شرکت بیمه طبق تشخیص بیمه مرکزی ھر یک از شرایط مندرج در این آیین نامه را از دست بدھد موظف است در مھلت زمانی که بیمه مرکزی تعیین می نماید (حداکثر یک سال) وضعیت خود را با ضوابط این آیین نامه منطبق نماید. در غیر این صورت بیمه مرکزی مطابق مفاد ماده (۵٧) قانون و آیین نامه آن عمل خواھد کرد.

ماده۶ ـ بیمه مرکزی موظف است ضوابط و اطلاعات مربوط به صدور، لغو، تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت ھر یک از شرکت ھای بیمه در رشته شخص ثالث را به صورت مستمر در پایگاه اطلاع رسانی خود جھت اطلاع عمومی منتشر نماید.

معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری

منبع : rrk.ir

 {jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.