« مرجع تصویب: قوه قضائيه                                                  چهارشنیه ، 18 اسفند 1395

شماره ویژه نامه: ۹۴۰                                                        سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۷۴

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۸۰۲/۱۰۰ ریاست محترم قوه قضائيه درخصوص اعطای مرخصی به زندانيان به مناسبت فرا رسيدن نوروز۱۳۹۶

شماره  9000/67921/100                              1395/12/16

جناب آقای سينجلی جاسبی

رئيس محترم هيأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 سلام عليکم

با احترام

تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۸۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ریاست محترم قوه قضائيه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانيان به مناسبت فرا رسيدن نوروز۱۳۹۶ » جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره  9000/67802/100                            1395/12/15

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

به مناسبت فرارسيدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانيان در کنار خانواده و به منظور نيل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی واخلاقی زندانيان و نيز برقراری روابط عاطفی بين زندانيان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانيان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمين مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نيز قابل تمدید خواهدبود.

الف ـ زندانيان محکوم به حبس:

۱ (محکومين به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس.

۲ (محکومين به حبس بيش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.

۳ (محکومين به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس.

۴ (محکومين به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

۵ (محکومين به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومين به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقيمانده محکوميت آنها کمتر از شش ماه باشد٬ مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود.

ب ـ زندانيان محکوم به جزای نقدی:

۱ (محکومين به جزای نقدی که باقيمانده محکوميت آنها بيش از یکصد و بيست ميليون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس .

۲ (محکومين به جزای نقدی که باقيمانده محکوميت آنها بيش از هفتاد ميليون ریال تا یکصد و بيست ميليون ریال باشد٬ به شرح تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومين به جزای نقدی که باقيمانده محکوميت آنها تا هفتاد ميليون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود.

ج ـ محکومين جرائم غيرعمدی و محکومين مالی:

زندانيانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غيرعمد بازداشت هستند و همچنين دارندگان محکوميتهای مالی٬ صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهندبود.

تبصره: در مورد محکومين موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند٬ چنانچه در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند٬ تمدید مجدد مرخصی بمنظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است.

د ـ مفاد این بخشنامه شامل مرتکبين جرایم ذیل نخواهدبود:

محکومين جرایم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار٬ جاسوسی٬ اقدام عليه امنيت کشور٬ آدمربائی٬ جرائم باندی و سازمانیافته٬ تجاوز به عنف٬ دایرکردن مراکز فساد و فحشاء ٬ اسيدپاشی٬ اخلال در نظام اقتصادی٬ قاچاق مشروبات الکلی٬ محکومين به قصاص و اعدام و حدود شرعی٬ محکومين دارای سه سابقه محکوميت به ارتکاب همان جرم٬ محکومينی که به شرارت مشهورند٬ قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومينی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کيفری یا رئيس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.

تبصره۱ :سایر محکومين جرایم سرقت٬ بعد از تعطيلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهرهمند خواهندشد.

تبصره۲ :در مورد محکومين مواد مخدری که ميزان محکوميت آنان بيش از پنج سال باشد٬ ترتيبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند .

تبصره۳ :منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از:

1ـ بيش از ۱۰۰ کيلوگرم تریاک و ملحقات آن٬ موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور.

2ـ بيش از ۳۰ گرم هرویين و روانگردانها و ملحقات آنها موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور.

دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

رئيس قوه قضایيه ـ صادق آملی لاریجانی »

منبع : rrk.ir

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.