header1

مقررات پرداخت مهريه ، ديون و بدهي

در زیر مجموعه ای از موضوعات مرتبط با مطالبه و پرداخت مهریه و بدهی آورده شده است ، جهت ملاحظه هر یک از موضوعات بر روی آن کلیک نمایید : 

1 –  مطالبه مهریه و پرداخت مهریه

2 –  ماده 22 قانون حمایت خانواده ( در خصوص 110 سکه مهریه )

3 - ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

4 - ماده 5 قانون حمایت خانواده

5 –  اعسار

6 - مجازات قسم و شهادت دروغ 

7 –  آراء وحدت رویه در خصوص اعسار

8 - مستثنیات دین

9 –  معامله به قصد فرار از دین

10 - قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1

11 - آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده 

12 - قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 

 13 - موضوعات مربوط به اعسار و تقسیط

 14 - مطالبه وجه چک ، سفته ، رسید