قرار بایگانی پرونده

قرار بایگانی پرونده : در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت چنانجه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد ، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ، مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند .

قرار بایگانی پرونده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض است . مرجع تجدید نظر این قرار و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند ، دادگاه تجدیدنظر است .

 

{jcomments off}

error: