دیه چشم ، دیه پلک و دیه بینایی

دیه چشم ، دیه پلک و دیه بینایی ، هر کدام به طور جدا گانه بیان می گردد :

 

دیه چشم :

1 – در آوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آنها نصف دیه دارد ، چشم هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند .

2 – هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد ، در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر اینصورت ، ازش پرداخت می شود .

3 – درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی و یا به علل غیر جنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا ، نصف دیه کامل می باشد .

4 – دیه در آوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است .


دیه پلک :

1 – دیه مجموع چهار پلک دو چشم ، دیه کامل و دیه هر یک از پلک های بالا ، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک های پایین ، یک چهارم دیه کامل است .

2 – شکافتن هر یک از پلک های بالا ، موجب یک ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک های پایین ، موجب یک چهارم دیه است .

3 – هر گاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد ، هر یک دیه جدا گانه دارد .


دیه بینایی :

1 – از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد ، چشم هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند .

2 – کاهش بینایی ، در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است .

3 – از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیر جنایی از بین رفته باشد ، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است ، از دست داده باشد دیه چشم بینا ، نصف دیه کامل می باشد .

4 – از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی ، دیه دیگری ندارد ، لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر ، بینایی نیز از بین برود یا نفصان یابد ، هر کدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد .

 


موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :

وکیل پرونده های دیه و ارش

مشاوره حقوقی

محاسبه ديه

 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.