اختلاف در صلاحیت دادگاه ها

اختلاف در صلاحیت دادگاه ها در قانون آیین دادرسی مدنی

فصل دوم – اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن

‌ماده 26 – تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ‌ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد .

ماده 27 – در صورتي كه دادگاه رسيدگي‌ كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به‌ دادگاه صلاحيتدار ارسال‌ مي‌نمايد. دادگاه مرجوع‌ اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي‌كند. راي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم‌ الاتباع خواهد بود .
‌تبصره – در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد ، مرجع حل اختلاف به‌ ترتيب يادشده ، ديوان عالي‌كشور مي‌باشد.

ماده 28 – هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت ، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي ،‌ نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند ، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور‌ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت ، لازم‌الاتباع مي‌باشد .

ماده 29 – رسيدگي به‌ قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌ عالي كشور ، خارج از نوبت خواهد بود .

ماده 30 – هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب‌مورد ، نظر مرجع عالي لازم‌الاتباع است .

 

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :

وکیل پایه یک دادگستری

دفتر وکالت

مشاوره حقوقی

صلاحیت دادگاه ها

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.