اقامتگاه

اقامتگاه هرشخصي عبارت ازمحلي است كه شحص درآنجا سكونت داشته ومركزمهم امور او نيز در آنجا باشد اگرمحل سكونت شخصي غيراز مركزمهم اموراوباشدمركز امور او اقامتگاه محسوب است ، اقامتگاه اشخاص حقوقي مركزعمليات آنها خواهدبود و به عبارت دیگر محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست .

هيچكس نمي تواندبيش ازيك اقامتگاه داشته باشد.

تغييراقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي درمحل ديگربعمل مي آيدمشروط براينكه مركزمهم اموراونيزبهمان محل انتقال يافته باشد.

اقامتگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست معذلك زني كه شوهراواقامتگاه معلومي نداردوهمچنين زني كه بارضايت شوهرخودويا به اجازه محكمه مسكن عليحده اختياركرده مي توانداقامتگاه شخصي عليحده نيزداشته باشد.

اقامتگاه صغيرومحجورهمان اقامتگاه ولي ياقيم آنهااست

اقامتگاه مامورين دولتي ،محلي است كه درآنجاماموريت ثابت دارند و اقامتگاه افرادنظامي كه در پادگان هستند محل پادگان آنها است .

اگراشخاص كبيركه معمولانزدديگري كارياخدمت مي كننددر منزل كارفرمايامخدوم خودسكونت داشته باشند اقامتگاه آنهاهمان اقامتگاه كارفرمايامخدوم تآنهاخواهدبود.

اگرضمن معامله ياقراردادي طرفين معامله يايكي ازآنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب شده است اقامتگاه اومحسوب خواهدشد و همچنين است درصورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي واحضار و اخطار محلي راغير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.

 

 

{jcomments off}