دیه ماه حرام

در خصوص دیه ماه حرام باید توجه داشت که هر نوع آسیب اعم از جراحت ، شکستگی و نقص عضو چنانچه در ماه حرام هم ایجاد شده باشند ، دیه آنها بر اساس ماه غیرام محاسبه می گردند ، آنچه که در مقدار دیه در ماه حرام و غیر حرام تفاوت دارد دیه قتل است آنهم در صورتیکه صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (محرم ، رجب ، ذی القعده و ذی الحجه) واقع شود که در این صورت علاوه بر دیه نفس یک سوم دیه نیز به آن افزوده می شود و نکته قابل توجه اینکه چنانچه صدمه در ماه حرام و فوت در ماه غیر حرام و یا بالعکس یعنی صدمه در ماه غیر حرام و فوت در ماه حرام واقع شود مقدار دیه فوت بر اساس ماه غیر حرام لحاظ می گردد یعنی به دیه نفس یک سوم دیه (ثلث دیه) اضافه نخواهد شد .

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک نمائید .

محاسبه دیه

دیه و ارش

 {jcomments off}