header1

دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نیست

دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمیشود . این اشخاص در صورتیکه مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند .
اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود ، دادگاه بدون اخطار به خواهان ، قرار رد دادخواست وی را صادر می کند .