مطالبه وجه چک از صادرکننده چک و ظهر نویس

در خصوص مطالبه وجه چکی که به امضاء ظهر نویس رسیده ، می توان دادخواست مطالبه وجه چک را به طرفیت صادر کننده چک و ظهر نویس آن مطرح نمود و صادرکننده چک را خوانده ردیف اول و ظهر نویس چک را خوانده ردیف دوم قرار داد و دادخواست مطالبه وجه چک را به طرفیت هر دو نفر مطرح نمود و در صورت صدور حکم محکومیت علیه آنها ، هر دو متضامناً مسئول پرداخت وجه چک می باشند .

 

 

{jcomments off}

error: