مطالبه وجه چکی که توسط شرکت صادر شده

در خصوص چکهای صادره از سوی شرکت ها که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده ، مسئولیت پرداخت وجه چک متضامناً بر عهده صادر کننده چک و صاحب حساب می باشد و چنانچه چک توسط مدیر عامل شرکت صادر شده باشد ، مدیر عامل و شرکت مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه چک را دارند و دارنده چک می تواند دادخواست مطالبه وجه چک شرکت را علیه هر دو مطرح نماید .

 

 

 

{jcomments off}

error: