لایحه عریضه نمونه لایحه انواع لایحه

انواع لایحه برای تقدیم به دادگاه و شورای حل اختلاف :

استشهادیه اعسار زوجه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی

استشهادیه اعسار و تقسیط مهریه

استشهادیه اعسار و تقسیط محکوم به

لایحه درخواست صدور قرار تأمین خواسته در پرونده کیفری

لایحه استرداد دادخواست

لایحه درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

لایحه معرفی داور و قبول داوری در پرونده طلاق

لایحه درخواست ترک تعقیب متهم 

لایحه مطالعه پرونده

لایحه تقدیم فیش بانکی هزینه کارشناسی به دادگاه

لایحه اعلام نشانی خوانده

لایحه مجهول المکان اعلام نمودن خوانده

لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده

لایحه درخواست صدور برگ اجرائیه (در صورتیکه رأی دادگاه حضوری باشد)

لایحه درخواست صدور برگ اجرائیه (در صورتیکه رأی دادگاه غیابی بوده و خوانده مجهول المکان باشد)

لایحه درخواست ممنوع الخروجی محکوم علیه

برای هماهنگی جهت تهیه و تنظیم دادخواست ، شکوائیه ، واخواهی ، تجدیدنظرخواهی ، تبادل لوایح و لایحه دفاعیه برای پرونده های حقوقی و یا کیفری توسط وکیل پایه یک دادگستری به شماره تلفن های دفتر وکالت مندرج در سایت تماس بگیرید .

 

 

{jcomments off}

error: