header1

معرفی داور و قبول داوری در پرونده طلاق

در مواردی که در دادگاه خانواده پرونده طلاق مطرح شده است و از سوی دادگاه امر به داوری می شود ، دادگاه از طرفین می خواهد که داور خود را معرفی کنند ، پس از انتخاب داور ، هر یک از زوجین می بایست داور خود را به دادگاه معرفی و داور نیز می بایست قبولی داوری را به دادگاه اعلام نماید ، در زیر نمونه لایحه معرفی داور و قبولی داوری آورده شده که هریک از زوج و زوجه می توانند بر حسب مورد از آن برای معرفی داور خود و همچنی قبول داوری استفاده نمایند ، لایحه معرفی داور و قبولی داوری می تواند در زیر هم در یک برگ نوشته شود ، کپی کارت ملی داور نیز باید ضمیمه لایحه گردد ، لذا داور می بایست حتماً اصل کارت ملی خود را نیز جهت احراز هویت به همراه داشته باشد .

1 - لایحه معرفی داور از سوی زوج و قبول داوری زوج :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه -----  دادگاه خانواده

موضوع : معرفی داور از سوی زوج

با سلام ، احتراماً اینجانب -------- درخصوص پرونده به شماره بایگانی -------- آقای --------- فرزند ------ به شماره ملی ----------------  را به عنوان داور معرفی می نمایم .

تلفن همراه زوج ------------------

                                                                                                   با احترام

                                                                                                   امضاء زوج   

          

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

موضوع : قبول داوری

با سلام ، احتراماً اینجانب --------------- فرزند ----------- به شماره ملی ------------------ در خصوص پرونده به شماره بایگانی  931704 مراتب قبول داوری زوج آقای  --------------  را اعلام می نمایم .

نشانی داور زوج : تهران – خیابان ---------- کوچه ----------- پلاک ----- .

تلفن همراه داور  ---------------

                                                                                                    با احترام      

                                                                                                 امضاء داور زوج

 ----------------------------------------------------------------------

2 - لایحه معرفی داور از سوی زوجه و قبول داوری زوجه :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه -----  دادگاه خانواده

موضوع : معرفی داور از سوی زوجه

با سلام ، احتراماً اینجانب -------- درخصوص پرونده به شماره بایگانی -------- آقای --------- فرزند ------ به شماره ملی ----------------  را به عنوان داور معرفی می نمایم .

تلفن همراه زوجه -----------------------

                                                                                                   با احترام

                                                                                                  امضاء زوجه

                                                                                                                                                     

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

موضوع : قبول داوری

با سلام ، احتراماً اینجانب --------------- فرزند ----------- به شماره ملی ------------------ در خصوص پرونده به شماره بایگانی  931704 مراتب قبولی داوری زوجه خانم  --------------  را اعلام می نمایم .

نشانی داور زوجه : تهران – خیابان ---------- کوچه ----------- پلاک ------- .

تلفن همراه داور  --------------- .

                                                                                                    با احترام      

                                                                                                 امضاء داور زوجه

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید