اعتبار اسناد عادی تنظیم شده در خصوص معاملات اموال غیر منقول 

اسناد عادی تنظیم شده در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول ، در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد است و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارد مگر اسناد عادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی باشند که ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در این خصوص مقرر داشته :

« ماده۶۲ ـ کليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده مانند بيع٬ صلح٬ اجاره٬ رهن و نيز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظيم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخيص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. »

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.