جلب و حبس بدهکار در پرونده های حقوقی

در پرونده های حقوقی پس از قطعیت حکم و در مرحله اجراء حکم با توجه به ماده 3  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان جلب و حبس بدهکار ( محکوم علیه ) وجود دارد و طلبکار می تواند تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بنماید .

ماده 3  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این خصوص مقرر می دارد : «  ماده۳- اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره۱- چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.«

تبصره۲- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است. »

در صورت جلب و حبس محکوم علیه ( بدهکار ) ، نامبرده تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار یا رضایت محکوم  له ( طلبکار ) در حبس خواهد ماند .

در صورتیکه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه و ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود ( در صورتی که اموالی داشته باشد) ادعای اعسار خویش را اقامه کرده باشد ، جلب و حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار خود را مسترد کند و یا به موجب حکم قطعی دعوی اعسار او رد شود .

 

 

 

error: