مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی

مصاديق دعاوي مالي : 

1- دعوای مطالبه وجه چک ، سفته ، برات و حواله ، سند عادی قرض و امثال آنها

2- دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن

3- دعوای مطالبه اجرت المثل یا اجور معوقه

4- دعوای مطالبه پول خارجی (دلار – یورو – مارک – ین ژاپن – دینار و…)

5- دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی

6- دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی

7- دعوای مطالبه منافع

8- دعوای مطالبه سهم الارث

9- دعوای اثبات مالکیت

10- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع

11- دعوای خلع ید غاصبانه

12- دعوای تسلیط یا وضع ید

13- دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی

14- دعوای مدنی مطالبه دیه

15- دعوای مطالبه مهریه

16- دعوای اعتراض به نظر هیأت مدیره واحد آپارتمانی در مورد پرداخت حق شارژ

17- دعوای استرداد وثیقه

18- دعوای مطالبه بهای حقوق مکتسبه در ملک موقوفه

19- دعوای مطالبه حقوق زارعانه ( حق ریشه )

20- دعوای اثبات نسق زارعانه

21- دعوای ابطال ظهر نویسی چک

22- دعوای اثبات وقوع مستحدثات در خارج از حریم راه یا رودخانه

23- دعوای مطالبه نحله ایام زوجیت

24- دعوای مطالبه ارش مبیع معیوب

25- دعوای تجویز فروش مال مشاع غیر ثبتی

26- دعوای ابطال سند مالکیت مال غیر منقول

27- دعوای ابطال معامله فضولی

28- دعوای بی اعتباری معامله موضوع سند رسمی یا عادی

29- دعوای ابطال سند در وجه حامل

30- دعوای ابطال سند وقف

31- دعوای اثبات وقفیت

32- دعوای اثبات وصیت مالی

33- دعوای مطالبه مال موهوب یا استرداد آن

34- دعوای مطالبه مال الصلح

35- دعوای مطالبه مورد صلح

36- دعوای استرداد جهیزیه

37- دعوای استرداد هدایای نامزدی

38- دعوای استرداد مبیع

39- دعوای اعتراض به ثبت مال غیرمنقول

40- دعوای اعتراض به تحدید حدود

41- دعوای الزام به تحویل مبیع

42- دعوای قلع و قمع مستحدثات

43- دعوای اثبات حریم ملک

44- دعوای مطالبه سهم الشرکه

45- دعوای مطالبه هزینه هاي درمان

46- دعوای الزام به مشارکت در تنقیه قنات

47- دعوای تحویل موصی به

48- دعوای استرداد عاریه

49- دعوای مطالبه سهم الترکه

50- دعوای اخذ به شفعه

51- دعوای اثبات معامله

52- دعوای اثبات اقاله

53- دعوای ابراء

54- دعوای فک رهن

مصادیق دعاوی غیر مالی 

1- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستأجره

2- دعوای اعلام جزئی یا اساسی بودن تعمیرات عین مستأجره

3- دعوای فسخ اجاره

4- دعوای تخلیه ملک استیجاری

5- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی تأسیسات عین مستأجره از جمله دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه

6- دعوای صدور حکم به وصل آب ، برق ، گاز ، تلفن در عین مستأجره

7- دعوای تجویز قطع خدمات

8- دعوای تجویز انتقال منافع به غیر

9- دعوای رفع تصرف عدوانی

10- دعوای رفع مزاحمت

11- دعوای رفع ممانعت از حق

12- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت مسکن از جهت نوع زمین

13- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو مبنی بر انسداد چاه

14- دعوای اعتراض به حفر چاه

15- دعوای تعیین تکلیف دستگاههای حفاری

16- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو در مورد حریم چاه و قنات

17- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو  در مورد پروانه مصرف آب

18- دعوای مربوط به اختلاف در میزان بهره برداری از آبهای سطحی

19- دعوای استرداد چک

20- دعوای اعتراض به انحلال شورای اسلامی

21- دعوای اعتراض به سلب عضویت شورای اسلامی

22- دعوای تنفیذ وصیت نامه

23- دعوای ابطال وصیت نامه

24- دعوای اثبات تولیت مال موقوفه

25- دعوای اعتراض به تولیت

26- دعوای اثبات ولد یا نفی ولد

27- دعوای عسر و حرج در اجاره

28- دعوای اثبات تابعیت

29- دعوای ابطال خلاصه فوت

30- دعوای اثبات سیادت

31- دعوای عدم تعلق شناسنامه

32- دعوای ابطال شناسنامه

33- دعوای الزام به تحویل عین سند

34- دعوای اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف

35- دعوای الزام به تنظیم سند اجاره

36- دعوای اثبات سوابق بیمه

37- دعوای اعتراض به آگهی ثبت علامت یا اختراع

38- دعوای الزام به ثبت علامت صنعتی یا اختراع

39- دعوای الزام به صدور شناسنامه

40- دعوای الزام به رفع رطوبت

41- دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله

42- دعوای ضم امین به متولی

43- دعوای اعتراض به گواهی انحصار وراثت

44- دعوای ورشکستگی تاجر

45- دعوای انحلال شرکت تجاری

46- دعوای اعتراض به رأی اداره ثبت در مورد افراز ملک

47- دعوای اعسار از محکومٌ به

48- دعوای صدور حکم موت فرضی

49- دعوای اثبات زوجیت

50- دعوای نفی زوجیت

51- دعوای اجازه ازدواج

52- دعوای اثبات وقوع طلاق

53- دعوای اثبات رجوع

54- عوای ازدواج مجدد

55- دعوای تجویز حضانت طفل توسط مادر

56- دعوای استرداد فرزند

57- دعوای الزام خوانده به ثبت واقعه ازدواج

58- دعوای تمکین زوجه

59- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

60- دعوای طلاق

61- درخواست حکم رشد

62- درخواست تأمین دلیل

63- درخواست دستور موقت

64- دعوای اعسار از هزینه دادرسی

65- دعوای اعسار از محکومٌ به

66- درخواست تأمین خواسته

67- دعوای اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

68- دعوای الزام به صدور پایان کار

69- الزام به صدور پروانه وکالت

70- درخواست صلح و سازش

71- دعوای تعدیل اجاره بها

72- دعوای انحلال شرکت تجاری

73- دعوای اثبات بذل مدت یا انقضای مدت در نکاح موقت

74- دعوای اثبات حیله و تقلب منتهی به حکم

75- دعوای اسلامیت

76- دعوای بلوغ

77- دعوای جرح و تعدیل شاهد

78- دعوای اثبات وکالت

79- دعوای حجر

80- دعوای تأیید اصالت سند

81- دعوای رفع اثر از واقعه فوت

82- دعوای الزام به ثبت ولادت

83- دعوای تغییر نام از لحاظ جنسیت

مصادیق دعاوی الحاقی 

1- دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

2- دعوای الزام به وفای به شرط

3- دعوای الزام به انجام تعهد

4- دعوای بی اعتباری سند

5- دعوای بطلان سند

6- دعوای ابطال صورت جلسه هیأت مدیره شرکت تجاری

7- دعوای ابطال تصمیم مجمع عمومی

8- دعوای بطلان شراکت نامه

9- دعوای اعتراض به رأی داور

10- دعوای ابطال رأی داور

11- دعوای ابطال شرط داوری

12- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

درخواستهای امور حسبی  

1- درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه

2- درخواست صدور حکم موت فرضی

3- پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی

4- درخواست مهر و موم ترکه

5- درخواست رفع مهر و موم ترکه

6- درخواست تحریر ترکه

7- درخواست تصفیه ترکه

8- درخواست تقسیم ترکه

9- درخواست تصدیق انحصار وراثت

(منبع : كتاب مصاديق دعاوي مالي و غير مالي معاونت آموزش قوه قضائيه) 

 {jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.