نكاتى در خصوص قانون شوراى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤( قسمت نهم- ادامه آيين رسيدگى)

٩-“در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحى صادر و پس از تاييد قاضى شورا به طرفين ابلاغ ميشود….”

نكته: رسالت اصلى شوراهاى حل اختلاف ايجاد صلح و سازش ميان اشخاص حقيقى و حقوقى غير دولتى است( ماده ١). مطابق مقررات قانون شوواها، حصول سازش در شورا از دو رهگذر است:

الف) در مواردى كه شوراها با تراضى طرفين براى صلح و سازش اقدام مينمايند.( ماده ٨) در اين فراز:

– صلاحيت ذاتى شورا فراتر از موارد مندرج در ماده ٩ و به شرح ماده ٨ است.

-درخواست معاف از پرداخت هزينه دادرسى است( ماده ٢٣)

– درخواست ممكن است توسط طرفين و يا يكى از آنها تقديم شده باشد

– در صورت عدم حصول نتيجه، پرونده بايگانى ميشود( تبصره ماده ٩)

ب) مواردى كه رسيدگى براى صدور راى (مطابق ماده ١٦)به درخواست خواهان شروع شده و در اثناء دادرسى طرفين به سازش رسيده باشند.در اين فراز:

– صلاحيت شورا منحصر به موارد صلاحيت ذاتى براى رسيدگى موضوع ماده ٩ است و چنانچه موضوع خارج از صلاحيت ذاتى مزبور باشد، شورا صرفاً مراتب را صورتجلسه و به مرجع قضايي ارسال ميكند.

– رسيدگى در شورا مطابق مقررات هزينه دادرسى دارد.

-در صورت عدم حصول سازش، رسيدگى ادامه ميابد و در صورت حصول آن، شورا مبادرت به صدور گزارش اصلاحى مينمايد.

– گزارش اصلاحى شورا قابل اعتراض در دادگاه نمى باشد.( تبصره ١ ماده ٢٧)

– ساير مقررات سازش ق ا د م به شرح مواد ١٧٨ تا ١٨٥ ق مزبور، بر سازش در شورا نيز حاكم است.

-اجراى مفاد گزارش اصلاحى، جز در مواردى كه سازش به موجب سند رسمى ( ماده ١٨١) باشد،مطابق مقررات ق اجراى احكام خواهد بود.

١٠-طرفين ميتوانند شخصاً در شورا حضور يافته و يا از وكيل دادگسترى استفاده نمايند.

نكته: كليه مقررات وكالت در دعاوى مندرج در قانون آيبن دادرسى مدنى( مواد ٣١-٤٧) و قانون آيبن دادرسى كيفرى(بر حسب مورد) و قوانين خاص وكالت(لايحه استقلال- قانون وكالت- كيفيت اخذ پروانه- و آيين نامه تعرفه حق الوكاله) بر وكالت در شورا نيز حاكم است.

١١- بر خلاف رسيدگى در دادگاه كه دعوى طارى در صلاحيت تابع دعوى اصلى است(ماده ١٧ق ا د م) در رسيدگى شورا، در هر مورد كه شورا صلاحيت رسيدگى به دعوى طارى را نداشته باشد، رسيدگى به دعوى طارى به همراه دعوى اصلى در دادگاه به عمل خواهد آمد.

دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه

منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.