جدول محاسبه دیه

سال 1393

 

نوع ديه

نرخ (به ريال)

نوع ديه

نرخ (به ريال)

ديه كامل

1,500,000,000

چهار درصد ديه

60,000,000

يك دینار شرعي

1,500,000

چهار و نيم درصد ديه

67,500,000

يك درهم شرعي

150,000

پنج درصد ديه

75,000,000

يك شتر

15,000,000

پنج و نيم درصد ديه

82,500,000

يك ده هزارم ديه

150,000

شش درصد ديه

90,000,000

يك هزارم ديه

1,500,000

شش و نيم درصد ديه

97,500,000

يك صدم ديه

15,000,000

هفت درصد ديه

105,000,000

نيم صدم ديه

7,500,000

هفت و نيم درصد ديه

112,500,000

يك دهم درصد ديه

1,500,000

هشت درصد ديه

120,000,000

دو دهم درصد ديه

3,000,000

هشت و نيم درصد ديه

127,500,000

سه دهم درصد ديه

4,500,000

نه درصد ديه

135,000,000

چهار دهم درصد ديه

6,000,000

ده درصد ديه

150,000,000

پنج دهم درصد ديه

7,500,000

يك دهم ديه

150,000,000

شش دهم درصد ديه

9,000,000

دو دهم ديه

300,000,000

هفت دهم درصد ديه

10,500,000

سه دهم ديه

450,000,000

هشت دهم ديه

12,000,000

چهار دهم ديه

600,000,000

نه دهم درصد ديه

13,500,000

پنج دهم ديه

750,000,000

يكصدم ديه كامل

15,000,000

شش دهم ديه

900,000,000

يك و يك دهم درصد ديه

16,500,000

هفت دهم ديه

1,050,000,000

يك و دو دهم درصد ديه

18,000,000

هشت دهم ديه

1,200,000,000

يك و سه دهم درصد ديه

19,500,000

نه دهم ديه

1,350,000,000

يك و جهار دهم درصد ديه

21,000,000

نصف ديه كامل

750,000,000

يك و پنج دهم درصد ديه

22,500,000

ثلث ديه كامل

500,000,000

يك و شش دهم درصد ديه

24,000,000

ربع ديه كامل

375,000,000

يك و هفت دهم درصد ديه

25,500,000

خمس ديه كامل

300,000,000

يك و هشت دهم درصد ديه

27,000,000

چهار پنجم از يك پنجم ديه كامل

240,000,000

يك و نه دهم درصد ديه

28,500,000

چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل

120,000,000

دو درصد ديه

30,000,000

يك پنجم از يك دهم ديه كامل

30,000,000

دو و نيم درصد ديه

37,500,000

يك سوم از يك دهم ديه كامل

50,000,000

سه درصد ديه

45,000,000

ديه كامل زن

750,000,000

سه و نيم درصد ديه

52,500,000

ديه كامل در ماههاي حرام

2,000,000,000

استفاده از جدول فوق در سایر سایت ها با ذکر ( منبع www.websitevakil.ir ) و لینک بلامانع می باشد .

 

از کلیه نقاط کشور می توانید سئوالات خود را در خصوص موارد زیر از طریق شماره تلفن های مشاوره حقوقی مندرج در سایت جویا شوید :

محاسبه دیه مندرج در نظریه پزشکی قانونی و یا حکم دادگاه

جراحات سر و صورت و بدن و دیه آنها

ماههای حرام

دیه فوت زن مسلمان در ماه حرام

دیه فوت زن مسلمان در تصادف رانندگی

مهلت پرداخت دیه

اعسار از پرداخت دیه

سایر سئوالات مربوط به دیه

 

 

جدول محاسبه دیه

سال 1392

 

 

نوع ديه

نرخ (به ريال)

نوع ديه

نرخ (به ريال)

ديه كامل

1,140,000,000

چهار درصد ديه

45,600,000

يك دینار شرعي

1,140,000

چهار و نيم درصد ديه

51,300,000

يك درهم شرعي

114,000

پنج درصد ديه

57,000,000

يك شتر

11,400,000

پنج و نيم درصد ديه

62,700,000

يك ده هزارم ديه

114,000

شش درصد ديه

68,400,000

يك هزارم ديه

1,140,000

شش و نيم درصد ديه

74,100,000

يك صدم ديه

11,400,000

هفت درصد ديه

79,800,000

نيم صدم ديه

5,700,000

هفت و نيم درصد ديه

85,500,000

يك دهم درصد ديه

1,140,000

هشت درصد ديه

91,200,000

دو دهم درصد ديه

2,280,000

هشت و نيم درصد ديه

96,900,000

سه دهم درصد ديه

3,420,000

نه درصد ديه

102,600,000

چهار دهم درصد ديه

4,560,000

ده درصد ديه

114,000,000

پنج دهم درصد ديه

5,700,000

يك دهم ديه

114,000,000

شش دهم درصد ديه

6,840,000

دو دهم ديه

228,000,000

هفت دهم درصد ديه

7,980,000

سه دهم ديه

342,000,000

هشت دهم ديه

9,120,000

چهار دهم ديه

456,000,000

نه دهم درصد ديه

10,260,000

پنج دهم ديه

570,000,000

يكصدم ديه كامل

11,400,000

شش دهم ديه

684,000,000

يك و يك دهم درصد ديه

12,540,000

هفت دهم ديه

798,000,000

يك و دو دهم درصد ديه

13,680,000

هشت دهم ديه

912,000,000

يك و سه دهم درصد ديه

14,820,000

نه دهم ديه

1,026,000,000

يك و جهار دهم درصد ديه

15,960,000

نصف ديه كامل

570,000000

يك و پنج دهم درصد ديه

17,100,000

ثلث ديه كامل

380,000,000

يك و شش دهم درصد ديه

18,240,000

ربع ديه كامل

285,000,000

يك و هفت دهم درصد ديه

19,380,000

خمس ديه كامل

228,000,000

يك و هشت دهم درصد ديه

20,520,000

چهار پنجم از يك پنجم ديه كامل

182,400,000

يك و نه دهم درصد ديه

21,660,000

چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل

91,200,000

دو درصد ديه

22,800,000

يك پنجم از يك دهم ديه كامل

22,800,000

دو و نيم درصد ديه

28,500,000

يك سوم از يك دهم ديه كامل

38,000,000

سه درصد ديه

34,200,000

ديه كامل زن

570,000,000

سه و نيم درصد ديه

39,900,000

ديه كامل در ماههاي حرام

1,520,000,000

 

 


از کلیه نقاط کشور می توانید سئوالات خود را در خصوص موارد زير از طريق شماره تلفن های مشاوره حقوقی مندرج در سایت جويا شويد :

محاسبه ديه مندرج در نظريه پزشكي قانوني و يا حكم دادگاه

جراحات سر و صورت و ديه آنها

ماههاي حرام

ديه فوت زن مسلمان در ماه حرام

ديه فوت زن مسلمان در تصادف رانندگي

ديه فوت زن مسلمان در تصادف رانندگي در ماه حرام

مهلت پرداخت ديه

اعسار از پرداخت ديه

ساير سئوالات مربوط به ديه

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.