رأی وحدت رویه شماره ٧٩٧ – ١٣٩٩/٧/٨ در مورد آراء نظام پرشکی و دادگاه تجدیدنظر استان

رأی وحدت رویه دیوان عالی

رأی وحدت رویه شماره ٧٩٧ ـ ١٣٩٩/٧/٨ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

ج : رأی وحدت رویه شماره ٧٩٧ – ١٣٩٩/٧/٨ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (١٣٨۴/٧/١٣) به ماده ۴٠ قانون سازمان نظام پزشکی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٣ «آراء قطعی ھیأت ھای بدوی، تجدیدنظر و ھیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندھای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و ماده ٣۵٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ ،چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماھوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دھد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به ھیأت انتظامی ھم عرض منتفی است. بر این اساس، رأی شعبة چھاردھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.