رأی وحدت رویه شماره 5651_1399/11/26 در مورد هزینه اجرا

رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت

رأی وحدت رویه شماره 5651_1399/11/26 شورای عالی (شعبه اسناد)

« رأی شورای عالی ثبت:

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه ھای معنونه در ماده ١١٧ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرھنگی بصورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه ای و رھنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم تعلق ھزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنھا اجرائیـه صادر ولیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواھد گردید بر این اساس رأی شماره ٨٠٠٠٣٣ مورخ ١٣٩٨/١٠/٧ ھیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ٢۵ اصلاحی قانون ثبت برای ھیأت ھای نظارت در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.

       دکتر حمیدرضا آدابی                    غلامرضا انصاری                                                        

معاون شعبه ۵ دیوانعالی کشور    مستشار شعبه ١ دیوانعالی کشور 

    مهدی اقبال

معاون امور اسناد »

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.