رأی وحدت رویه شماره 171 – 72,10,4 دیوان عدالت اداری


دائر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیر تجاری برای وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی مستلزم مباشرت خود مالک محل می باشد .


رأی وحدت رویه شماره 171 – 72,10,4 دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌سیاق عبارات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دائر کردن محل کسب و پیشه و‌تجارت در محل غیر تجاری توسط مالک یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته “…. دائر کردن دفتر وکالت و مطب و‌دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.” مفید‌اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است بنابر این دادنامه شماره 624 مورخ 72.7.12 شعبه ششم‌دیوان در پرونده کلاسه 463.72 که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است. رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور

 

 

 

{jcomments off}

error: