header1

رأی شماره 1381 مورخ 1393,9,3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع درخواست اعاده دادرسی در مورد تداخل پلاک ثبتی شکات با پلاک ثبتی دیگر

 

رأی شماره 1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع درخواست اعاده دادرسی در مورد تداخل پلاک ثبتی شکات با پلاک ثبتی دیگر

رأي هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آرا‌ء محرز است .

ثانیاً :‌ هر چند در حال حاضر حکم ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در موارد اعاده دادرسی حاکم است و به موجب بند ث آن ، یکی از جهات اعاده دادرسی این است که مستنند صدور حکم اسنادی باشد که جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد ، لیکن در آراء مورد تعارض که در زمان حاکمیت قانون دیوان  عدالت ادرای مصوب سال 1385 صارد شده است ،‌ چون پذیرش اعاده دادرسی به مدرک جدید موثر موکول شده است و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در آن به تداخل پلاکها اشاره شده است و شهردادری به عنوان دلیل اعاداه دادرسی به شعبه دیوان عدالت اداری ارائه کرده است ، بدون این که در مرجع صالح به اثبات برسد به عنوان مدرک موثر تلقی نمی شود تا از موجبات پذیرش اعاده دادرسی باشد ، بنابراین دادنامه شماه 9109970902801600 – 1391,4,26 شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعاده دادرسی صحیح و موافق مقررات می باشد . این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکلیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مرتضی علی اشراقی

 

 


  • صفحه اصلی
  • قوانین و مقررات
  • رأی شماره 1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع درخواست اعاده دادرسی در مورد تداخل پلاک ثبتی شکات با پلاک ثبتی دیگر