رأی شماره 148 مورخ 1393,2,22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق التدریسی آموزش و پرورش

 

رأی شماره 148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق التدریسی آموزش و پرورش

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است .

ثانیاً : با توجه به این که به استناد مواد 7 و 48 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 ، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره 589 – 1367,10,28 ، کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های دولتی را از تاریخ 1367,9,1 مشمول بیمه قرارداده است و با عنایت به این که معلمان حق التدریس نیز علی رغم اشتغال و دریافت حقوق ، مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای نبوده اند ، لذا دادنامه شماره 9109970900200215 – 1391,2,17 شعبه دوم و دادنامه شماره 9109970902502362 – 1391,7,10 شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تأمین اجتماعی از تاریخ 1367,9,1 صحیح و موافق مقررات می باشد . این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری

 

 

{jcomments off}