header1

رأی شماره 128 مورخ 1393,2,15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع عملیات ساختمانی ، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی


رأی شماره 128 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع عملیات ساختمانی ، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است .

ثانیاً : نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض ، ضوابط و مقررات مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رعایت نشده است و طبق اصول شهر سازی واحدهای مسکونی باید پارکینگ داشته باشند و این امر در پروانه های ساختمانی صادر شده پیش بینی شده است و مالکان آنها بعد از احداث ساختمان ، پارکینگ را به مسکونی تبدیل کرده اند که خلاف اصول شهرسازی است ، بنابراین رأی شعبه 32 به شماره دادنامه 9009970903202652 –  1390,9,30 که به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود . این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری _ محمد جعفر منتظری

 

 


  • صفحه اصلی
  • قوانین و مقررات
  • رأی شماره 128 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع عملیات ساختمانی ، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی